การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามแบบแผนและลําดับ ขั้นตอนของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมี หลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและและสามารถรายงานผลของการศึกษา ได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอ รับปริญญา ในระดับมหาบัณฑิต (Master Degree)  กล่าวได้ว่า การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก้าวขึ้นสู่คุณสมบัติของการเป็นมหาบัณฑิต หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 5 กุญแจสู่ความสำเร็จ การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท มีความครอบคลุม ครบถ้วนและทันสมัย มีจำนวนหรือปริมาณที่มากพอที่จะเป็นเหตุ เป็นผลในด้านความจำเป็นและความสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้แต่ไม่จำเป็นอ้างอิง(recitation) ถึงทุกการศึกษาที่เคยทำมาก่อน เป็นตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผลเรียบเรียงและสังเคราะห์เป็นลำดับดี การจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือมีการจัดหมวดหมู่ที่สับสน ข้ามกันไปข้ามกันมา มีการซ้ำซ้อนกันไม่กลมกลืนกัน ไม่เป็นไปตามลำดับที่ควรจะเป็น ระบุช่องว่างที่มีของความรู้ในปัจจุบันโดยพรรณนาข้อโต้แย้งอย่างเป็นธรรม ควรทบทวนนิพนธ์ต้นฉบับ และใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ พบว่าวรรณกรรมที่ใช้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นต้นฉบับ มีจำนวนมากที่ใช้การอ้างอิงต่อมาหลายทอด ควรบรรยายในลักษณะ การสรุปวิเคราะห์ จะต้องแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยนำมา เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ทำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร ไม่ควรนำรายงานเหล่านั้น มาย่อ หรือยกเอาบทคัดย่อ …

การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท Read More »