การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

การเขียนนิยามศัพท์ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ ความหมาย การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ นิยามศัพท์ คือ คำศัพท์ที่ต้องการคำอธิบาย และสื่อความหมายระหว่างผู้ทำวิจัย และผู้อ่านให้มีความหมายตรงกัน โดยเฉพาะคำที่มีความหมายหลากหลาย ปรกติแล้วนิยามศัพท์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การใช้นิยามเชิงแนวความคิด (Conceptual Definition) และการให้นิยามเชิงหน้าหน้าที่เฉพาะ (Functional Definition) การให้นิยามเชิงแนวความคิด เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับแนวความคิดเชิงวิชาการ การให้นิยามศัพท์เชิงหน้าที่เฉพาะ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับวิธีการที่จะเสนอแนวความคิดไปใช้ในเรื่องราวเฉพาะในรายวิชา ซึ่ง การเขียนนิยามศัพท์ หรือ การให้ความหมายของคำศัพท์ในเชิงปฎิบัติการควรถือเกณฑ์ดังนี้ 1. ให้บุคคลอื่น ๆ รู้ความหมายของค่าเท่ากับผู้วิจัย 2. คำที่ใช้ต้องมีความหมายแน่นอน และตรวจสอบได้ 3. ต้องต่างจากคำอื่น ๆ อย่างเด่นชัด และไม่ซ้ำซ้อน 4. ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย 5. ต้องครอบคลุมสภาวะ และเงื่อนไขของวิชาการทำการวิจัย 6. คัดเลือกเพียงคำหลัก …

การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ Read More »