การทบทวนวรรณกรรม การเขียน Literature Review ที่ดี

การทบทวนวรรณกรรม    การเขียน Literature Review สำหรับ การทบทวนวรรณกรรม   การเขียนLiterature review  ที่ดี  ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบ “ขนมชั้น”  คือ การเอาเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นแนวคิด หลักเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอามาต่อๆ กัน โดยไม่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วน  โดยทุกเนื้อหาที่เขียนจะต้องแสดงที่มาที่ไป มีการจั่วหัว การเกริ่นนำ และการสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และหากเป็นงานที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จะต้องทำตารางสังเคราะห์ตัวแปรเหล่านั้นทุกครั้ง การเขียน Literature Review เป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้งานทั้งฉบับดูมีคุณค่าหรือดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งควรเขียนแบบมีการวางแผน ตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบเจอเนื้อหาอะไรก็เอามาใส่ไว้ในบทนี้ การเขียน Literature Review อาจสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้ ฉายภาพใหญ่ ฉายภาพใหญ่ในที่นี้  หมายถึง การทำให้ผู้อ่านสามารถทราบเป้าหมายขั้นสูงสุดของการทำวิจัยว่าต้องการมุ่งเน้นไปในทิศทางใด  โดยการฉายภาพใหญ่ ต้องรู้จักกับภาพรวมการทำวิจัย  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ชิ้นนั้น  มีประเด็นที่สำคัญและต้องการมุ่งเน้นในด้านใด  เกี่ยวข้องกับเนื้อหา องค์ประกอบใดบ้าง  และในประเด็นนั้นๆ […]

การทบทวนวรรณกรรม การเขียน Literature Review ที่ดี Read More »