การเขียนวิจัยบทที่2

การเขียนวิจัยบทที่2 สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เทคนิค แนวทาง การเขียนวิจัยบทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนวิจัยบทที่2 เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการกำหนดตัวแปรใน กรอบแนวคิดงานวิจัย  การเขียนงานวิจัยบทที่2 หรือ การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หมายถึง การค้นคว้าศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย บทความเอกสารทางวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัย บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อในบทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้น ๆ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของปัญหาที่วิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ องค์ประกอบสำคัญของวิจัยบทที่2 เนื่องจาก งานวิจัยบทที่2 เป็นบทที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาใส่ในเอกสารของการศึกษาเอกเทศนี้ คือ การแสดงผลการศึกษา การรวบรวมหลักการ …

การเขียนวิจัยบทที่2 Read More »