การวิเคราะห์ STATA

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA โปรแกรม Stata เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมสำหรับองค์กร (Corporate Software) ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรรัฐ   โปรแกรมStata ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท ทั้งข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยโปรแกรม STATA ถูกออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้งานโปรแกรมStata  ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไป และการทำงานวิจัยต่างๆ  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Stata คือ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมการทำงานและวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ วิจัยทางการเงิน การตลาด พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม STATA สามารถ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร …

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA Read More »

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลด้วย STATA การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา  การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา : โปรแกรม STATA เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Application) ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับงานวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)   ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่เป็นงานวิจัยทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ด้วยโปรแกรมSTATA ผู้ทำวิจัยต้องเริ่มศึกษาลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาเสียก่อน  เนื่องจากข้อมูลมีอยู่หลายประเภทหลายรูปแบบ และข้อมูลแต่ละประเภทจะมีข้อจำกัดในการ วิเคราะห์แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา  ต้องมีการทดสอบปัญหาต่าง ๆ ของตัวแบบทางเศรษฐมิติ  หรือ  estimation and problem of econometrics models  ผู้ทำวิจัยที่มีข้อจำกัดเรื่องความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐิมิติ  มักจะมีปัญหาและตกม้าตายตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ เพราะข้อมูลอนุกรมเวลาก่อนนำไปทดสอบตามแบบจำลองที่เลือกหรือกำหนดจะต้อง ทดสอบปัญหาของตัวแบบทางเศรษฐมิติก่อนเสมอ  บางแบบจำลองต้องทดสอบปัญหาตัวแบบเบื้องต้นมากถึง 5 การทดสอบ หรือ 5 ปัญหา เรียกย่อๆ สำหรับนักวิจัยด้านเศรษฐมิติคือ ปัญหา autocor , multicol , hetero , normal …

การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา Read More »