การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS สำหรับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือในการวิจัยคือการรวบรวมข้อมูลด้วย “แบบสอบถาม” หรือ Questionnaire และ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) หรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย และข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสำหรับ การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS จะเป็นขั้นตอนที่พบได้เกือบทั้งหมดของการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไป ขั้นตอนการเริ่มใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม SPSS จะทำการเพิ่มรายการการท างานของ SPSS เข้าไปในเมนู Programs ของ Windows ดังนั้น ในการเรียกใช้งานโปรแกรม SPSS ผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำางาน โปรแกรม SPSS จะแสดง Dialog การทำงานให้ผู้ใช้เลือกการใช้งาน SPSS  …

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS Read More »

การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS เทคนิค แนวทาง การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย SPSS   การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบหรือประเภทของข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ข้อมูลจากการวางแผนการทดลอง และ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้แนวทางการสำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย ดังนั้น การวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญและต้องเรียนรู้กับเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทำการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม คือ โปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA อย่างไรก็ตาม โปรแกรม SPSS ถือได้ว่ามีข้อดีหรือข้อได้เปรียบโปรแกรม STATA ในเรื่องของความง่ายหรือความสะดวก การทำความเข้าใจโปรแกรม การทำความเข้าใจคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS สามารถทำได้ง่ายกว่า และตารางผลลัพธ์เป็นตารางที่นำไปปรับใช้สำหรับการเขียนผลการศึกษา หรือ การนำเสนอผลการศึกษาที่ง่ายและสวยงามกว่าโปรแกรม STATA เทคนิค การวิเคราะห์แบบสอบถาม …

การวิเคราะห์แบบสอบถาม Read More »