สมการโครงสร้าง โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง

สมการโครงสร้าง โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง Structural Equation Model (SEM) แนวคิด นิยาม ความหมาย กระบวนการวิเคราะห์ สมการโครงสร้าง โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง Structural Equation Model (SEM) สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยอาจวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) กับตัวแปรแฝง (Latent Variables or Unobserved Variables) หรือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตั้งแต่สองตัวขึ้นไป สมการโครงสร้าง (SEM) มีชื่ออีกหลายชื่อ ได้แก่ Covariance Structure Analysis, Causal Modeling, LISREL (Linear Structural Equation Modeling), Latent Variable Analysis เป็นต้น คุณสมบัติที่สำคัญของ SEM SEM มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องเป็นสมการเส้นตรง […]

สมการโครงสร้าง โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง Read More »