การวิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับงบการเงิน และ การวิเคราะห์งบการเงิน งบการเงินหมายถึง รายงานทางการเงินเพื่อนำ เสนอฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่างมีแบบแผน ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ โดยฝ่ายผู้บริหารจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการเงิน อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อข้อมูลเกี่ยวกับฐษนะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ  ดังนั้น  การวิเคราะห์งบการเงิน คือ การใช้เครื่องมือต่างๆ มาประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทหรือกิจการ โดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัทหรือกิจการนั้น สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การใช้เครื่องมือต่างๆ มาประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความมั่นคงของบริษัทนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจตาม วัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์งบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2545, หน้า 5) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน คือ การนำตัวเลขทางการเงินมาพิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ถึง ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของธุรกิจในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นวิธีที่นำข้อมูลทางการเงินต่างๆ มาคำนวณในรูปแบบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น อัตราส่วนทางการเงิน จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ให้คำตอบกับผู้วิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ […]

การวิเคราะห์งบการเงิน Read More »