การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เนื่องจากสิ่งที่นักวิจัยต้องการจากการวิจัยคือ ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ มีระเบียบวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลที่ดี ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลที่ถูกต้อง ในทางปฏิบัตินักวิจัยย่อมไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายได้ทั้งหมด จำเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของประชากรได้   ซึ่งต้องอาศัยความรู้หรือกระบวนการทางสถิติช่วยในการตรวจชอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล และบอกระดับความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของประชากรได้มากน้อยเพียงไร ค่าสถิติคืออะไร? ค่าสถิติ คือ ค่าตัวเลขที่คำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง(sample) เช่น ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียกรวมกันว่าเป็นค่าสถิติ (statistic) ค่าเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนค่าของประชากรซึ่งไม่สามารถหาโดยตรงได้ เราเรียกค่าตัวเลขที่เป็นของประชากร (population)ว่า พารามิเตอร์ (parameter) ดูแผนภูมิประกอบ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) คือ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีผลลัพธ์ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง หรือแผนภูมิ เป็นโปรแกรมสามารถที่เก็บบันทึกข้อมูล นำมาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเลือกใช้ค่าสถิติได้อย่างครบถ้วน เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย …

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Read More »