การวิจัยตลาด (Market Research)

การวิจัยตลาด (Market Research) การวิจัยตลาด หรือ Market Research เป็นหนึ่งในวิจัยด้านสังคมศาสตร์  โดยอาศัยกระบวนการสำรวจ (Survey) การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สำหรับการสร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยตลาด หรือ market research นี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด รวมถึงการทำโฆษณา ที่ปรากฎแทบจะทุกที่ ทั้งในมือถือ โทรทัศน์ ป้ายตามท้องถนน คุณก็จะต้องเจอการโฆษณาอยู่เสมอๆ  กล่าวได้ว่า การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพราะการทำวิจัยตลาดสามารถตอบสนองต่อโจทย์ทางธุรกิจที่สำคัญคือ ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์ ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า …

การวิจัยตลาด (Market Research) Read More »