การวิจัยทางรัฐศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ วิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ รัฐศาสตร์ การวิจัยด้านรัฐศาสตร์  การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารรัฐกิจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ สามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้ การวิจัย เชิงปริมาณ Quantitative  Research  เชิงคุณภาพ  Qualitative  Research แบบผสมผสาน Mixed  Research Approach การวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  เชิงพยากรณ์อนาคต  ตามศาสตร์  ตามวัตถุประสงค์ การวิจัย ตามการเก็บ รวบรวมข้อมูล  ตามระเบียบวิธีวิจัย  ตามประโยชน์ของการวิจัย ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ 1.ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด 2.การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ 3.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง …

การวิจัยทางรัฐศาสตร์ Read More »