การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ทั่วไป นั่นคือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1) การกำหนดปัญหา 2)กำหนดคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าด้วยการตั้งสมมติฐาน 3)เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมติฐาน 4) สรุปและกำหนดปัญหาที่ต้องทำต่อ หลักการ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา 1) ตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 2) เชื่อมโยงการวิจัยกับทฤษฎี 3)ใช้วิธีการวิจัยที่ตรวจสอบคำถามวิจัยได้โดยตรง 4)ใช้เหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัด ความคลาดเคลื่อน 5)สามารถทำวิจัยซ้ำได้ 6) เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัย   อ้างอิง หัวข้อวิจัยด้านการศึกษา เทคนิควิจัยปริญญาเอก การทำวิจัยชั้นเรียน