การทำวิจัยโลจิสติกส์

 วิจัยโลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์ แนวคิดพื้นฐาน  นิยาม ความหมาย กระบวนการ วิจัยโลจิสติกส์  วิจัยโลจิสติกส์ (Logistics Research) หมายถึง การประยุกต์ใช้กระบวนการในการทำวิจัย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและส่วนสูญเสียสำหรับ ระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากรใดก็ตามจากแต่ละสถานที่ไปยังจุดหมาย รวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุหีบห่อ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการนำส่งของไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ เศรษฐมิติ …

 วิจัยโลจิสติกส์ Read More »

รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์

บริการ รับทำวิจัยด้านโลจิสติกส์  การทำวิจัยโลจิสติกส์ ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์โลจิสติกส์  ดุษฎีนิพนธ์ด้านโลจิสติกส์  การสร้างหัวข้อวิจัยด้านโลจิสติกส์ :  LOGISTICS RESEARCH รับทำวิจัยโลจิสติกส์  การทำวิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ ทั้งงานวิจัยโลจิสติกส์เชิงปริมาณ ด้วยแบบจำลองตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงแบบจำลองคณิตศาสตร์ขั้นสูง  และเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถาม รวมไปถึงการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้านโลจิสติกส์  โดยทีมนักวิจัยที่ผ่านการทำงานวิจัยและเขียนบทความวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมากกว่า 15 ปี สามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ ความรู้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัยด้านโลจิสติกส์  การทบทวนวรรณกรรม การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผลการศึกษา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การออกแบบและจัดทำระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า ปัจจุบัน  กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเอง กิจกรรมด้านโลจิสติกส์มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น  ธุรกิจ และ อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ มีความจำเป็น ต่อการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  ทำให้มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา มีการเปิดสอน หลักสูตร …

รับทำวิจัยโลจิสติกส์ การทำวิจัยโลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยโลจิสติกส์ Read More »