การทำวิจัยสื่อสารมวลชน

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน แนวคิด เทคนิค การออกแบบ  การทำวิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิจัยสื่อสารมวลชน   ควรเริ่มต้นจาก ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ด้านสื่อสารมวลชนเป็นอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงเป็นการทำความเข้าใจกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยด้านการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน  ซึ่งต้องสามารถทำการออกแบบงานวิจัย การกำหนดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ถูกต้อง  ตลอดจนกรรมวิธีทางข้อมูล การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบการนำเสนอรายงานการวิจัย  เพื่อนำความที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากรายงานการวิจัย   ขอบเขตงานวิจัยด้านสื่อสารมวลชน การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การศึกษาการใช้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศ การประเมินการใช้งานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร การวิเคราะห์ระบบจัดการสารนิเทศ การศึกษาการใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยสื่อสารมวลชน 1. Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in Thailand 2. อิทธิพลของ ปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า …

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน Read More »