การทำวิจัยนิเทศศาสตร์

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ การทำวิจัยนิเทศศาสตร์  หรืองานวิจัยด้านสื่อสารมวลชน เริ่มกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 เป็นต้นมา  ซึ่งในอดีตมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่   ตลอดจนอิทธิพลของสื่อในมิติต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลขนมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เห็นพัฒนาการของสื่อตลอดจนอิทธิพลของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความสำคัญของ การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ เทศศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่มีการมุ่งเน้นโครงการไปที่กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ มากกว่าการดำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแนวทางการดำเนินโครงการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิทยุ หรือการสร้างสรรค์รายการได้มีการนำวิจัยเข้ามาใช้ร่วมกับการผลิตสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ทำให้แนวทางการทำวิจัยสายนิเทศเป็นมากกว่าการเรียนรู้ผลงานวิจัยแล้วจบไป แต่ทำให้แนวทางในระเบียบวิธีมีความหลากหลายมากขึ้น หัวข้องานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การศึกษาการใช้บริการ ระบบสืบค้นสารสนเทศ การประเมินการใช้งาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร การวิเคราะห์ระบบ การจัดการสารนิเทศ การศึกษา การใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้สภาพการแข่งขันของสื่อมวลชนในปัจจุบันมีสูง  กลุ่มผู้รับสารมีขนาดใหญ่มากขึ้น  ระบบการผลิตสื่อมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการผลิตเนื้อหา การสร้างสรรค์สื่อ  และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงหรือกลุ่มผู้ผลิตสื่อจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำในการลดความเสี่ยง  ในการที่จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ๆ ในองค์กร การวิจัยทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยที่เกิดขึ้นย่อมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  โดยสรุปได้  ดังนี้ 1.    เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากผลการวิจัยทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ระกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.    เพื่อการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร …

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ

เทคนิคการทำวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์  เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหา “องค์ความรู้ใหม่” ในสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้  ทฤษฎี หลักเกณฑ์ หลักการ แนวคิด พัฒนาการต่างๆด้านการสื่อสาร ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารและสื่อสารมวลชน  เพื่อนำมาสู่บทสรุป และข้อค้นพบในมิติ หรือ ประเด็นต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง รวมทั้ง สามารถใช้เป็นข้อมูล สำหรับประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ ด้านการสื่อสารให้ลึกซึ้ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  ตลอดจน สามารถเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน และไม่จำกัดขอบเขตเพียงเฉพาะแต่กรอบของศาสตร์ด้านการสื่อสารเท่านั้น   หากแต่ ยังสามารถนำไปประยุกต็ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน  การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การกำหนดหัวข้อสำหรับการทำวิจัยด้านสื่อสารมวลชน สามารถได้มาจาก : (1) ควรมาจากความสนใจ รวมไปถึงประสบการณ์และภูมิหลังของผู้ทำวิจัยเอง (2) สามารถศึกษาค้นคว้า เหตุการณ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีด้านการสื่อสารที่นักวิจัยสนใจ และต้องการทดสอบความสอดคล้องของทฤษฎีและแนวคิดนั้นกับข้อมูลจริงในปัจจุบัน (3) กลั่นกรองจากข้อแนะนำและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชน (4)  เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและในวงกว้างของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ …

การทำวิจัยด้านการสื่อสาร วิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิทยานิพนธ์นิเทศ Read More »