การทำวิจัยตลาด รูปแบบการทำวิจัยตลาด

การทำวิจัยตลาด มีเทคนิคและวิธีการไม่แตกต่างจากการทำวิจัยอื่นๆในสายสังคมศาสตร์ รูปแบบของ การทำวิจัยตลาด หรือ Market Research  ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นทุกขณะในโลกธุรกิจ เนื่องจากทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา กำลังซื้อของผู้บริโภคหดหาย  ยิ่งทำให้ทุกธุรกิจจำเป็นต้องรักษาส่วนแบ่งตลาดและพยายามทำทุกวิธีเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังนั้นการทำวิจัยตลาดจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมใช้กันแพร่หลายทุกธุรกิจ  ทุกอุตสาหกรรม การทำวิจัยตลาด  เป็นกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถได้ผลการศึกษาหรือผลการวิเคราะห์ทางการตลาด สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบาย และ การวางแผนการทำธุรกิจต่างๆ  ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด  อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมใดๆให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ   การทำวิจัยตลาดยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลตอบรับของผู้บริโภคในการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นๆ ในหลายๆมิติ  เช่น  พฤติกรรมการใช้ช่องทาง ตลอดจน รูปแบบการใช้สื่อของลูกค้า  การออกผลิตภัณฑ์ใหม่  การวัดหรือประเมินระดับความคิดเห็นและการรับรู้ต่อตราสินค้าหรือแบรนด์สินค้า รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถได้จากการทำวิจัยตลาด ในบทความนี้ผมได้รวมวิธีวิจัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยทั้งในช่วงของการเรียนและการทำงานมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ครับ 1.ประเภทของการทำวิจัย การทำวิจัยตลาด ไม่แตกต่างจากการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์อื่นๆเท่าใดนัก  โดยสามารถแบ่งออกเป็น  2 วิธี คือ 1.1 การทำวิจัยแบบปฐมภูมิ (Primary Research) ปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลชั้นต้น ดังนั้น การทำวิจัยแบบปฐมภูมิ จึงเป็นวิธีการทำวิจัยที่ผู้วิจัยและคณะ …

การทำวิจัยตลาด รูปแบบการทำวิจัยตลาด Read More »