การทำวิจัยด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ทั่วไป นั่นคือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1) การกำหนดปัญหา 2)กำหนดคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าด้วยการตั้งสมมติฐาน 3)เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมติฐาน 4) สรุปและกำหนดปัญหาที่ต้องทำต่อ หลักการ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา 1) ตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 2) เชื่อมโยงการวิจัยกับทฤษฎี 3)ใช้วิธีการวิจัยที่ตรวจสอบคำถามวิจัยได้โดยตรง 4)ใช้เหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัด ความคลาดเคลื่อน 5)สามารถทำวิจัยซ้ำได้ 6) เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัย   อ้างอิง หัวข้อวิจัยด้านการศึกษา เทคนิควิจัยปริญญาเอก การทำวิจัยชั้นเรียน

การทำวิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิจัยด้านการศึกษา การทำวิจัยด้านการศึกษา หรือ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีหลักเกณฑ์ หลักการ แนวทาง และองค์ประกอบ เช่นเดียวกับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป  เป็นการทำงานที่อาศัยหลักการทางวิทยานศาสตร์  นั่นคือ เป็นกระบวนการหาความรู้ หรือ ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัย  อาศัยหลักเหตุผลที่ละเอียดรอบคอบ รัดกุม และมีความน่าเชื่อถือ  และความรู้ความจริงนั้น  สามารถนำไปใช้เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติ ที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้ และนำไปใช้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ด้วยความสงบสุข หรือ ป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ กระบวนการการวิจัย 1.       เลือกหัวข้อและกำหนดขอบเขตปัญหาการวิจัย 2.       การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.       การออกแบบการวิจัย 4.       การเขียนเค้าโครงการวิจัย 5.       การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 6.       การเก็บรวบรวมข้อมูล 7.       การแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูล 8.       การเขียนรายงานการวิจัย ความหมาย และ ความสำคัญ การทำวิจัยด้านการศึกษา  การวิจัยด้านการศึกษา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดประการหนึ่งของ การพัฒนาการศึกษา โดยพื้นฐานการวิจัย (Research Based Education Development) เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการสำคัญหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา …

การทำวิจัยด้านการศึกษา วิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา Read More »