การวิจัยด้านการจัดการศึกษา

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การวิจัยด้านการจัดการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ในเวลาอันรวดเร็ว การวิจัยด้านการจัดการศึกษา  เป็นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระบบของการจัดการศึกษาทุกด้านจากที่เป็นอยู่เพื่อให้สามารถนำไปสู่ผลผลิตคุณภาพหรือ เป้าหมายของการศึกษาได้ตามที่ประสงค์ การดำเนินเช่นนี้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา แต่ต้อง เปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว มีแผนดำเนินการ และมีการผลักดันอย่างจริงจัง แนวการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือต้อง “ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ดังนั้น สาระสำคัญที่สุดของจัดการศึกษา การจัดการเรียน จะต้องมีการวางแผนประเด็นหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างที่จะเหมาะกับการเรียนการสอน ของผู้เรียนในแต่ละระดับ และกระบวนการเรียนรู้ควรดำเนินการอย่างไร วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร หรือ หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อความรอบคอบมากที่สุด ก่อนตัดสินใจ เพราะการทำวิจัยในแต่ละชิ้น ต้องใช้เวลาการทำงานไม่น้อย หากเลือกทีมผิด หรือคนทำวิจัย ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่แท้จริง จะทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อคุณภาพของงานวิจัย และการสูญเสียเวลาอันมีค่า ตัวอย่าง การจัดการศึกษา โดยมุ่งเป้าที่ปัญหาที่สำคัญ  ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 1.ด้านการเรียนการสอน สาเหตุ – หลักสูตรปวส.ไม่มีความชัดเจนในการให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา – นโยบายของกระทรวงศึกษาไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข – นโยบายและทิศทางทางการศึกษาจะต้องเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของชาติไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 2.ด้านผู้เรียน สาเหตุ […]

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา Read More »