รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

บริการให้คำปรึกษาการทำ วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประสาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารนโยบายสาธารณะ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจ   การบริหารนโยบายสาธารณะ

ศูนย์ให้บริการทำวิจัย   วิจัยรัฐศาสตร์  รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  รวมไปถึง งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารนโยบายสาธารณะ  ทีมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ MPA  MPPM  ทั้งระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  ผู้สนใจ สามารถพูดคุย สอบถาม ทดสอบ องค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่สนใจ จ้างทำวิจัยรัฐศาสตร์ แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษา ทุกขั้นตอน One  Stop  Service

บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารรัฐกิจและการบริหารนโบายสาธารณะ  เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์  โดยอ้างอิง จากงานวิจัยต่างประเทศ ที่ตีพิมพ์ล่าสุดเป็นหลัก

สำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public  Administration สำหรับ การเรียนในระดับมหาบัณฑิต ใช้ตัวย่อ MPA และ DPA ในระดับดุษฎีบัณฑิต  โดยรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งเน้น การแสวงหาความรู้ และ ข้อเท็ํจจริงทางการบริหารงาน ขององค์การภาครัฐ  ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร Non Profit Organization

ระเบียบวิธีวิจัย ทางด้านรัฐศาสนศาสตร์ ดำเนินไปตามแนวทางของวิทยาศาสตร์  แม้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมีศิลปะในการบริหารงาน แต่ กระบวนการแสวงหา องค์ความรู้ ต้องดำเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย ทางสังคมศาสตร์  ซึ่งอ้างอิงหรือยึดหลักเกณฑ์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน
รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน

เนื่องจาก ศาสตร์แห่งรัฐประศาสนศาสตร์  เป็นศาสตร์ที่อาศัยหลักการ ทางการบริหาร  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง จำนวนมาก เช่น  ค่านิยม  วัฒนธรรม การรับรู้  การเรียนรู้  ความเชื่อ ทัศนคติ  ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์  รวมไปถึง บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง  ดังนั้น  การทำวิจัย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้ที่ติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร ความเป็นมาเป็นไป ของสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ  จึงจะสามารถ กำหนดแนวทางการทำวิจัย ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ มีความทันสมัย น่าติดตาม

รับทำวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถแบ่ง หรือ จำแนกตามประเภทของงานวิจัย ในภาพรวมตามเนื้อหา และ สาระของการวิจัย ดังต่อไปนี้

 • การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ( อบจ.  อบต.  เทศบาล  สุขาภิบาล) รวมทั้ง ส่วนภูมิภาค
 • การบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
 • การวิเคราะห์ นโยบาย แผน โครงการของรัฐ รวมถึง การบริหารงานสาธารณะ
 • การบริหารงานบุคคล  และ พฤติกรรมทางการบริหาร
 • การจัดการฝึกอบรม  และ การพัฒนาบุคลากร
 • การจัดองค์การ  และ โครงสร้างขององค์การ
 • หลักการบริหาร และ เทคนิคทางการบริหาร
 • นักบริหาร และ ภาวะผู้นำ
 • การบริหารงานการคลัง และ การงบประมาณ
 • การบริหาร และ การวางแผนโครงการ
 • การบริหารแรงงาน
 • การบริหารงานตำรวจ ทหาร
 • การแปรรูปกิจการแห่งรัฐ เป็นองค์กรเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ
 • การบริหารงานสาธารณสุข
 • อื่น ๆ

จากขอบข่าย ของหัวข้อ หรือ ชื่อเรื่อง ของงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จะเห็นว่า เป็นศาสตร์ที่สามารถเลือกทำวิจัยได้อย่างกว้างขวาง  ตามความถนัด และ ความสนใจ ของผู้ศึกษา และ ตัวนักวิจัยเอง

การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารรัฐกิจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ สามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้

 • การวิจัย เชิงปริมาณ Quantitative  Research
 •  เชิงคุณภาพ  Qualitative  Research
 • แบบผสมผสาน Mixed  Research Approach
 • การวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
 •  เชิงพยากรณ์อนาคต
 •  ตามศาสตร์
 •  ตามวัตถุประสงค์
 • การวิจัย ตามการเก็บ รวบรวมข้อมูล
 •  ตามระเบียบวิธีวิจัย
 •  ตามประโยชน์ของการวิจัย
ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

1.ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด

2.การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ

3.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา

4.ต้นแบบแห่งความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

5.ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ การจัดการภาครัฐและเอกชน

6.กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Life insurance strategy for elderly citizens in Bangkok) 

7.การคาดการณ์ระดับความสำเร็จในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The forest level of success in the management of the internal quality assurance in course level of Suansunandha Rajabhat University) 

8. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สระสี่เหลี่ยม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายชื่อ วารสารที่ตีพิมพ์ วิจัยด้านรัฐประศาสตร์ วิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐและเอกชน วิจัยด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน

1.วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Journal of Public and Private Management )

4. ห้องสมุด คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ Thank you…

1.การวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2.แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์

 

วิจัยการจัดการภาครัฐ

วิจัยการจัดการภาครัฐ แนวคิดพื้นฐาน วิจัยการจัดการภาครัฐ วิจัยการจัดการภาครัฐ  วิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐ  มีเทคนิค วิธีการ กระบวนการทำวิจัย เช่นเดียวกันกับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป วิจัยด้านการจัดการรัฐรัฐ มุ่งเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับ  การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้วยการนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ   ซึ่งเกิดจากการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เหตุผลที่ต้องนำแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 1.กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ   ที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 2.ระบบราชการไทย มีปัญหาที่สำคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล […]

วิจัยการจัดการภาครัฐ Read More »

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการ การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์  การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ อธิบายถึงการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ โดยในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายโดยสังเขปว่ารัฐศาสตร์คืออะไรและมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ถึงประเด็นใดบ้าง ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของการวิจัย การวิจัยทางรัฐศาสตร์ และความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ในส่วนต่อไป จะอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และลักษณะของการศึกษาที่ไม่ถือว่า เป็นการวิจัย ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการอธิบายถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์  การทําวิจัยด้านรัฐศาสตร์ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังนั้นการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สําาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทําาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําาดับขั้นตอนและกระบวนการของ การทําาวิจัยได้อย่างเหมาะสม  ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative research question in Political Science) หมายถึง ประเด็นทางรัฐศาสตร์ที่นักวิจัยมีความสงสัยและต้องการคําตอบจากข้อสงสัยนั้น การกําหนดปัญหาการวิจัยมีความสําคัญมากที่สุดในการทําวิจัยเนื่องจากสามารถเอื้อให้การวิจัยนั้น ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี และมีปัญหาในการดําเนินการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการกําหนด วัตถุประสงค์และสมมติฐาน โดยอาศัยวิธีการทบทวนทฤษฎี

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ Read More »

การทำวิจัยรปศ.

การทำวิจัยรปศ.  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ นิยมเรียกสั้นๆ การทำวิจัยรปศ. มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดปัญหาใน การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรรกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย การสร้างมาตรวัด การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพียงแต่เนื้อหาสาระ  และขอบเขตที่ศึกษานั้นแตกต่างกันตามลักษณะของศาสตร์ที่ศึกษา การศึกษาในสาขารัฐศาสตร์นั้น จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ขณะที่ การศึกษาในสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด  สำหรับประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้  ในหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต ตัวอย่างหัวข้อวิจัยสาขารัฐประศาสนศาสตร์  การทำวิจัยรปศ    1 การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of

การทำวิจัยรปศ. Read More »

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ  การบริหารนโยบายสาธารณะ เทคนิค การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารนโยบายสาธารณะ สำหรับผู้ที่ศึกษานอกสายงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ อาจมีความสับสน หรือ เข้าใจผิดเกี่ยวกับงานวิจัย “การบริหารนโยบายสาธารณะ” ว่าแท้ที่จริงแล้วขอบข่ายอยู่ในรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ การทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะ การศึกษาในสาขา รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด  สำหรับ ประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต นโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายหนึ่งของ การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐซึ่งได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำการกระทำที่ตามมาให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยการวางแผน การจัดทำโครงการ การกำหนด วิธีการบริหารหรือกระบวนการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน

การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารนโยบายสาธารณะ Read More »

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน MPA MPPM

บริการให้คำปรึกษาการทำ วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประสาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารนโยบายสาธารณะ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารรัฐกิจ   การบริหารนโยบายสาธารณะ ศูนย์ให้บริการทำวิจัย   วิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน  รวมไปถึง งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารนโยบายสาธารณะ  วิจัยแห่งรัฐ วิจัยบริหารรัฐกิจ ทีมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ MPA  MPPM  ทั้งระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต  ผู้สนใจ สามารถพูดคุย สอบถาม ทดสอบ องค์ความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่สนใจ จ้างทำวิจัยรัฐศาสตร์ แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษา ทุกขั้นตอน One  Stop  Service ให้บริการแบบผู้ช่วย  ที่ปรึกษา สำหรับนักวิจัย และ นักศึกษา ที่ติดขัดปัญหาบางประการ ด้านการสืบคืนข้อมูลวิจัยต่างประเทศ  การแปลและเรียบเรียง การทำตารางสรุปสังเคราะห์ตัวแปร ตามทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหา PLAGIARISM

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน MPA MPPM Read More »