หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ เพื่อนำไปสู่การกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

การทำวิจัยด้านการจัดการ  วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการ  เป็นหนึ่งในสาขาหรือแขนงวิชาที่สำคัญ และได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด สำหรับการเรียนในระดับมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ (Business   Administration)  บทความนี้ จะทำให้ท่านผู้อ่าน จะสามารถพอที่จะมีแนวคิด มีไอเดีย ในการกำหนด หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ รวมไปถึง ดุษฎีนิพนธ์ หรือ วิจัยปริญญาเอก สาขาการจัดการ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์การจัดการ  การจัดการทั่วไป

ตัวอย่าง หัวข้อ วิทยานิพนธ์การจัดการ  การจัดการทั่วไป

1. ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.
2. ระบบสารสนเทศโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
3. ปัญหาการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน        (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
4. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาการ           จัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธา  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
5. การตัดสินใจเรียนสาขาการจัดการในระดับปริญญาตรีของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6.  ชนิกา ศิริมังคลากุลปัจจัยที่มีผลทำให้การสร้างตราสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรประสบความสำเร็จ  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
7.  พรอารีย์ ศิริผลกุลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการสีข้าว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
8. รายงานผลการวิจัย เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาการจัดการการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

ตัวอย่าง หัวข้อ วิจัยการจัดการ  การจัดการทั่วไป

 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์

 การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

 การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

 การจัดทำคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้านครหลวง

 ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)

 ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสินค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์

 การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของ บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

 การจัด File รูปภาพของบริษัท นิมเบิล ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

 การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู

 การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

 ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

 การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด
 ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

 การพัฒนาตารางการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายของลูกค้าของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

 เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานบริษัทมงคลกิจคอนกรีตจำกัด

 คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททานตะวันเปเปอร์ จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเอกสารของบริษัท วีรวรรณ จำกัด

 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด

 การจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel

 

รับปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  รับปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์  รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก  บริการแก้ไขดุษฎีนิพนธ์  ทุกสาขาในสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์  รับทำวิจัยรัฐศาสตร์  รัฐศาสตรืการเมืองและปกครอง  การบริหารรัฐกิจ

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  DPA  DBA  PHD   โดยทีมนักวิจัยปริญญาเอก ให้คำปรึกษาการวางแผนการทำงานวิจัย  การแก้ไขงานวิจัย  ตั้งแต่ปัญหาการกำหนดหัวข้อวิจัย  กระบวนการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลวิจัยปริญญาเอกต่างประเทศ การดาวโหลดข้อมูล  การเรียบเรียงงานวิจัยโดยไม่เกิดปัญหา Plagiarism  ไปจนถึงการกำหนดสถิติ แบบจำลอง  การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา สอบปิดเล่ม และส่งบทความตีพิมพ์ ในต่างประเทศ

นอกจากการรับทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล  เรามีบริการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมต่าง ๆ 

  1. SPSS
  2. EVIEW
  3. STATA
  4. AMOS และ
  5. LISREL

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป
การทำวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการ การจัดการทั่วไป

อ้างอิง

  1. เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์
  2. รับทำวิจัยรปศ.