หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

รัฐศาสตร เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองเปรียบเทียบแนวความคิด และระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อนที่จะไปถึงการเลือกชื่อ การเลือก หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง  ควรพิจารณาลักษณะของสาขาย่อยๆ ในรัฐศาสตร์  ซึ่งแยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
การศึกษาในสาขานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญ ๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ
2.สาขาการระหว่างประเทศ
เป็นสาขาที่มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ความรู้ความเข้าใจในด้านนี้มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ความสำเร็จในธุรกิจการค้าองอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
3.สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง การ งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร และการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ โดยเป็นปัญหาที่สำคัญ ๆ ที่ได้รับการสนใจและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน
4.สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นสิ่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและการจัดระเบียบ แต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสังคม

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

20 หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

1การใช้ถนนคนเดินเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสองฝั่งถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ = The Use of walking street to strengthening community : a case study of communities on Wualai Road, Chiang Mai Province /
2การบริหารงานของเทศบาล ภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554 = Administration of the municipality under the direct-elected mayor form: a case study of Sankhamphaeng Municipality, 2008-2011 
3การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่นของชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Local-level political changs in a muti-ethnicity community : a case study of Tambon Mae Sa Long Nok, Amphoe Mae Fah Luang, Changwat Chiang Rai /
4การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการขยะแบบยั่งยืน = Community participation in Tambon Sanphisua, Mueang Chiang Mai District in sustainable waste management ดำรง ศรีจันทร์ / ดำรงค์ ศรีจันทร์ / 2554 /Full Text
5การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Paticipation of the community in Kadkongtha Walking Street management, Mueang Distric, Lampang Province /
6การมีส่วนร่วมของชุมนุมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Participation of community in waste management in Kokha Municipality, Lampang Province /
7การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเทศบาลตำบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People’s participation in sustainable tourism management in Pai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province /
8การเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2553 = Politics of water resource management of the Mae Ping commission in solving drought problem in Nakornsawan Province, B.E.2553 /
9การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนป่าขาม ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Strengthening of Pa Kham Community, Viang Tai Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province /
10ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม : กรณีศึกษาโครงการขยายถนนในชุมชนวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ = State and society rdlation : a case study of roads espansion project in The Wat Ket Community, Chiang Mai Municipality /
11

บทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด : กรณีศึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = The Role of narcotics control officials in drug asset seizure : a case study of Narcotics Control Office Region 5 /

12บทบาทของภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ (ZPP-Ua) ของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Government roles and people’s participation in Luang Prabang tourism management in ZPP-Ua Area, Luang Prabang Province, Lao People’s Democratic Republic /
13บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย = Role of Constitutional Court Towards political development of Thailand /
14บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแฟลตดินแดง = The Role of Bangkok Metropolitan Councilors of Dindaeng District in strengthening Dindaeng Flat community /
15บทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Political role of the elderly group leaders in Tambol Sanphisua, Mueang District, Chaing Mai Province /
16บทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตตำบลเวียงยองและ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน = Political role of civil society in Tambon Wiangyong and Tambon Sribuaban, Amphoe Mueang Lamphun /
17บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The role of Buddhist monks in community development in Cherngdoi Sub-district, Doisaket District, Chiang Mai Province /
18บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าของตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of local leaders in management of forest invasion problems of Tambon Maepang, Phrao District, Chiang Mai Province /
19บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลังการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549-2553 = Role and authority of Kamnan and Puyaiban after the coup d’Etat from B.E. 2549-2553 /
20บทบาทหน่วยรบพิเศษในการรัฐประหารในช่วงปี พ.ศ. 2509 – 2549 = The Role of the special force in the coup d’dtat from B.E. 2509-2549 /

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย