หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว

การทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์การท่องเที่ยว

ความสำคัญ เทคนิค องค์ประกอบ และรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว   หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย หรือกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)  สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับโลก  ที่องค์การสหประชาชาติ ได้รายงานตัวเลขของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมทุกอุตสาหกรรม และยังสามารถสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากถึงร้อยละ 11.1 ของตำแหน่งงานรวมทั้งหมด   นำไปสู่ การทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์ด้านการท่องเที่ยว และ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว วิทยานิพนธ์การท่องเที่ยว

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

ความหมาย ของการวิจัยทางการท่องเที่ยว (Research in Tourism) หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว  วิทยานิพนธ์การท่องเที่ยว

 การวิจัยทางการท่องเที่ยว หรือ การวิจัยด้านการท่องเที่ยว (Research in Tourism) หมายถึง การศึกษา  การค้นคว้า และการหาความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และกระบวนการทำงานที่ยึดหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่ถูกต้อง  ด้วยการอาศัยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่มีลักษณะหรือมีรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์  เพื่อให้สามารถนำไปสู่การได้ผลการศึกษา หรือ ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรม และ การพัฒนาทางการท่องเที่ยว 

ความสำคัญของ การวิจัยด้านการท่องเที่ยว

 ความสำคัญของการวิจัยทางการท่องเที่ยว หรือ ความสำคัญของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวผล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม อย่างมาก  โดยสามารถนำผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ได้ สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   รวมไปถึง ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว   

20 ห้วข้อวิจัยการท่องเที่ยว  และ วิทยานิพนธ์การท่องเที่ยว

1กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษา สถานที่พักแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร / กนกพร ศิริโรจน์ / 2545 /Full Text
2กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอาบน้ำแร่ อบไอน้ำ และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ / ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว. / 2545 /Full Text
3กลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นาถพิมล วาดสันทัด / 2545 /Full Text
4การควบคุมการจัดซื้อสินค้าในธุรกิจภัตตาคาร :กรณีศึกษาชมรมร้านอาหารและภัตตาคาร จังหวัดเชียงใหม่ / ชาญชัย เมฆศิริ / 2545 /Full Text
5การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว / คำพู เพชรไซสี / 2545 /Full Text
6การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ / 2545 /Full Text
7การพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ใน จังหวัดเชียงใหม่ / มัตติกา ทังสุภูติ / 2545 /Full Text
8การพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือล่องแม่น้ำปิง : กรณีศึกษาเส้นทางวัดชัยมงคล-วัดท่าหลุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อัญชลี รุ่งชัยยันต์ / 2545 /Full Text
9การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / วาลิกา แสนคำ / 2545 /Full Text
10การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ / รสสุคนธ์ จุยคำวงค์ / 2545 /Full Text

11

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง / 2545 /Full Text

12การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ราเมศร์ พรหมชาติ / 2545 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / กนกอร รัตนอุดมสวัสดิ์ / 2545 /Full Text
14การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / จงรักษ์ อินทยนต์ / 2545 /Full Text
15การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สุนันทา จันทวารา / 2545 /Full Text
16การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สุริยา ส้มจันทร์ / 2545 /Full Text
17การศึกษาการเรียนการสอนวิธีทำอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ / สำราญ โพธิ์จาด / 2545 /Full Text
18การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมเชียงใหม่ออคิด / สรรสกล พิกุลเคหา / 2545 /Full Text
19การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษาสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ฉานรัตน์ การัตน์ / 2545 /Full Text
20การส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ให้แก่มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยว กฤตยา จักรสาร / กฤติยา จักรสาร / 2545 /Full Text

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย