หัวข้อวิจัย การตลาด

หัวข้อวิจัย การตลาด

การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย การตลาด ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหาพอสังเขป เกี่ยวกับ การทำวิจัยตลาด ดังนี้

การวิจัยการตลาด หรือ Market Research เป็น กระบวนการสำรวจ (Survey) เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนี้

  1.  การแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า
  2. ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์
  3. ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า Customer Experience

20 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย การตลาด แบบจุกๆ

1ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต = Tenant satisfaction towards services marketing mix of Central Plaza Chiang Mai Airport /
2ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของปณิภาคลินิก = Customer satisfaction towards services marketing mix of Panipha Clinic /
3ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix factors affecting customer decision towards using loan services of personal loan companies under monitoring of Bank of Thailand in Mueang Lumphun District /
4พฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาหญิงในจังหวัดลำปางในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น = Behavior of female students in Lampan towards buying fashionable clothes /
5พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อหนังสือธรรมะทางพุทธศาสนา = Consumer behaviors in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing buddhism dhamma books /
6พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต = Behavior of the elderly in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Life Insurance / สุพัตรา ณ หนองคาย / 2555 /Full Text
7

การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District /

8ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing mix of international school in Chiang Mai Province /
9ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดสอนออกแบบกราฟิกครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Students opinions towards opening an integrated graphic design school in Chiang Mai province /
10ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = Opinions of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of being a convenience Bank of Krung Thai Bank Public Company Limited  
5ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of Thai tourists towards services marketing mix of Chiang Mai Zoo /
6ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
7ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Outpatient satisfaction towards service quality of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University /
8ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง = Satisfaction of construction contractors towards marketing mix of Ready-Mixed concrete of CPAC Franchisees Chom Thong branch 
9ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of sub-dealers in Chiang Rai province towards marketing mix strategy of SCG Network Management Company Limited /
10ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Si Nakhophing Branch /
11
ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพาราซอล อินน์ = Foreign customer’s satisfaction toward service quality on the Parasol Inn Hotel /
12ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ K-WePlan ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers’ satisfaction in using service K-WePlan of thd Kasikorn Bank Public Company Limited in Mueang Chiang mai District /
13ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch /
14ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจ ในอีเบย์ดอตคอม = Customer satisfaction towarda e-service quality of Karen Cottage in eBay.com /
15ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards retail mix of bank hardware shop, Chiang Mai Province /
16ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก = Customer satisfaction towards saving services of Siam Commercial Bank Public Company Limited,Chang Pueak branch /
17ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด = Motivation factors of salesman of The Concrete Products and Aggregate Company Limited /
18ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai /
19ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าต้านริ้วรอย = Marketing mix factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying anti-aging facial cream /
20ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province /

 

หัวข้อวิจัย การตลาด
หัวข้อวิจัย การตลาด

 

 

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การใช้STATA ข้อมูลอนุกรมเวลา

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย