หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

วิจัยด้านการจัดการ การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

การทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ วิทยานิพนธ์การจัดการ ผู้ทำวิจัยจะต้องมีพื้นฐานและองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการ การจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี ีจึงจำนไปสู่ การตั้งชื่อเรื่อง หรือการกำหนด หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถดำเเนินการทำวิจัยต่อจนสำเร็จ

การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ รับทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ รับทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กระบวนการในการจัดการ

  1. การวางแผน การวางแผนหรือ Planning หมายถึงการพิจารณากำหนดแนวทางการทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการการทำงานใน อนาคต
  2. การจัดองค์การ การจัดองค์การหรือ Organizing หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการ ทำงานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น
  3. การบังคับบัญชาสั่งการ หรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้ความสามารถชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง จนสามารถทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จได้
  4. การประสานงาน หรือ Coordinating หมายถึง การจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรทำงานประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การควบคุม หรือ Controlling หมายถึง กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่การกำหนดมาตรฐาน การแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนการดำเนินงานตามแผน และการประเมินแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยสรุป การจัดการ (Management) ก็คือกระบวนการต่างๆในการทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมี 5 ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุม เป็นเครื่องมือสำคัญ โดยมีทักษะของผู้บริหารหรือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ นั้นเอง

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

 ตัวชี้วัดคุณภาพ การให้บริการโดยรวม ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการลูกค้า ของบริษัท The Pizza Company จำกัด

 การพัฒนาแบบบันทึกการถมดิน ให้ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโพธิ์เจริญทรัพย์

 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติ ในรูปแบบใหม่ หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19

 โมเดลสมการโครงสร้าง ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 การตลาดเชิงกิจกรรม ของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

 ความพึงใจ ของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

 การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้า และ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

 ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

 การออกแบบ และการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

 การพัฒนาตารางการบำรุงรักษา เครื่องออกกำลังกายของลูกค้า ของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

 เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

 คู่มือความปลอดภัย ในการทำงานบริษัทมงคลกิจคอนกรีตจำกัด

 คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททานตะวันเปเปอร์ จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด

อ้างอิง

หัวข้อวิจัยการจัดการ
หัวข้อวิจัยการจัดการ รับทำวิจัยการจัดการ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย