หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

หัวข้อวิจัยทางการศึกษา

การคิด หัวข้อวิจัยทางการศึกษา ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าอะไรคือการทำวิจัยทางการศึกษา โดยทั่วไป วิจัยทางการศึกษา จะมีกระบวนการทำวิจัยไม่แตกต่างจากการทำวิจัยสังคมศาสตร์ทั่วไป  คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้

หัวข้อวิจัยวิจัยทางการศึกษา หัวข้อวิจัย การศึกษา
หัวข้อวิจัยวิจัยทางการศึกษา หัวข้อวิจัย การศึกษา

ขอบเขตการวิจัยทางการศึกษา

การทำวิจัยทางการศึกษา มีพื้นฐานแนวคิดสำหรับการทำวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ
2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา
3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
5. การเขียนรายงานผลการวิจัย

10 หัวข้อวิจัยทางการศึกษา สุดปัง

 1. กลยุทธ์การขับเคลื่อน ระบบประกันคุษภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์
 2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 3. กลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร
 4. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ระดับสูง ของวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
 5. รูปแบบกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษยสัมพันธ์ กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 7. การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดลพบุรี
 8. การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้ CIPPEST Model
 9. ผลสัมฤทธิ์โครงการปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนอย่างสมดุล โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
 10. ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะสำหรับนักเรียน ที่มีต่อความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา หัวข้อวิจัยทางการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

1.สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Conditions, Problems and Guidelines for Developing Utilization of Educational Information Technology toward Thailand 4.0 in Primary Schools under the Office of Buengkan Educational Service Area

2. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Administrative Factors Affecting the School Effectiveness as Perceived by Personnel in Schools under the Office of Buengkan Primary Educational Service Area

3.การพัฒนาวินัยนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองแปน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษา เขต 2
The Development of Student Discipline at Bannongpan School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2

4.สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
States Problems and Guidelines for Developing Kindergarten Educational Management in Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1

5.สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Conditions, Problems and Operational Success of Little Scientist’s HouseProject in Thai Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area

6.การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการแบบสอดแทรก โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
The Development of Teachers’ Potential on Integrated Learning Management (Infusion) in English Language at Choomchon Dongmuengkai School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2

7.ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
Administrative Factors Affecting Effectiveness of Academic Affairs Administration of Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 21

8.การพัฒนาศักยภาพครู ในการผลิตและใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
The Development of Teachers’ Competence in Producing and Using Multimedia for English Learning Management at Ban Tonphueng School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2

9.การพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อมกอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
Student Leadership Development at Bansomkok School under the Office of Buengkan Primary Educational Service Area

10.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบะหว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
The Development of Student Desired Characteristics at Ban Bawa School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3

 

อ้างอิง

 1. การทำวิจัยบริหารการศึกษา
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. การทำวิจัยในชั้นเรียน

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย