หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ MBA การจัดการ

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  หัวข้อวิจัยMBAการจัดการ

ก่อนที่จะไปถึงแนวคิดและเทคนิคการตั้งชื่อหรือการเลือกชื่อเรื่อง หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  การปูพื้นเกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนการศึกษา ในหลักสูตร MBA จะทำให้สามารถต่อยอดไปสู่การเลือกหัวข้อวิจัยด้านการจัดการที่เหมาะสมได้

MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจ และการบริหาร การเรียนต่อ MBA ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานในสายงานด้านการบริหาร ทั้งผู้ที่ทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ คณะรัฐบาลอีกด้วย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร MBA จะมีวิชาเรียนหลักที่จำเป็นต้องเรียน คือ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ และการเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียนนั่นเอง

การเรียนหลักสูตร MBA มีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

1.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชี่ยวชาญหลายด้านอย่างลึกซึ้ง

2.ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนมาไปแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้กับงานได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น  การจัดการเวลา การบริการจัดการ เป็นต้น

4.ช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมไปถึงการได้พบผู้คนใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี Connection ที่ดีขึ้น

5.ทำให้มีอกาสได้งานที่ดีขึ้น

6.ช่วยให้เรามีทักษะที่เพียงพอต่อการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหากเราต้องการ

การเรียนหลักสูตรนี้มีข้อดีอยู่หลายอย่าง แต่ก็มีขข้อเสียบางประการที่ผู้สนใจอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนที่ลงเรียนหลักสูตรนี้ นั่นก็คือ “ค่าเล่าเรียน” เป็นที่รู้กันว่าการลงเรียนหลัก MBA นี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งยังไม่มีอะไรยืนยันว่าเราจะสามารถหางานที่ได้ค่าตอบแทนสูงตามที่เราคาดหวังไว้ ดังนั้นหากคิดจะเรียนหลักสูตรนี้เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ รับทำวิจัยMBA
หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ รับทำวิจัยMBA

10 ไอเดียสุดปังการเลือก หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ

 1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี
 2. ภาวะผู้นำ แรงจูงใจ และบรรยากาศองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
 3. รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างขององค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ความสามารถในการแข่งขัน (Compettitiveness) และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภาคตะวันออก
 4. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personalities Traits) การมุ่งเน้นต่อลูกค้า (Customer  Orientation) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ของลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำแห่งหนึ่ง
 5. กลยุทธ์การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) และประสิทธิผลองค์กร (Organizational Effectiveness) ของธุรกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 6. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Organization Performance) เปรียบเทียบระหว่างธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารของรัฐในประเทศไทย
 7. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน (Compettitiveness) ของผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 8. การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และผลสำเร็จการปฏิงานของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดระยอง
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผล ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
 10. ก่ารวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ ระดับวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

1การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่พักแบบระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวยุโรปและอเมริกาเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study on investment in long stay for retired Europeans and americans in Chiang Mai province / เรณู โฮร์เนอร์ / 2555 /Full Text
2ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนวิชัยวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards service marketing mix of Wichai Wittaya School, Chiang Mai Province / จันทวรรณ โพธิ์ภักดี / 2555 /Full Text
3ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อการทำงานในบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทรอนิคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of daily-paid labors towards HANA Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province / เดชา กาศแสวง / 2555 /Full Text
4ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) = Customer satisfaction towards service quality of communication equipment and system maintenance division, The Provincial Electricity Authority of Region 1 (South) / ผดุงศักดิ์ สายสระสรง / 2555 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในคำแนะนำจากเว็บบอร์ดบลูแพลเน็ตและการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ใช้เว็บ = Relationship between trust on advice from BluePlanet webboard and travelling decision of website users / รัชดา ตันบุญเฮง / 2555 /Full Text
6ความสุขในการทำงานของทหารปฏิบัติหน้าที่ ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Happiness at work of soldiers stationed at The Royal Border Patrol Development Project, Ban Pang Khang, Pang Mapha Distict, Mae Hong Son Province / ปริญญา ปัญญาวงศ์ / 2555 /Full Text
7ทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อบรรจุภัณฑ์บรรจุโยเกิร์ต = Attitudes of consumers in Bangkok district towards yogurt packages / ธนากร ชาตินราสิน / 2555 /Full Text
8ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายพัฒนาการตลาด ของบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด = Motivation factors of marketing development employees of Diageo Moet Hennessy (Thailand) Company Limited / วรพล คำติ / 2555 /Full Text
9ปัจจัยที่มีผลต่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสั่งยาในกลุ่มยารักษาโรคความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์ = Factors affecting doctors of hospitals in Mueang Chiang Mai District towards choosing a Prescription in Anti-Alzheimer dementia drug group / ธีรารัตน์ จันทร์ศรี / 2555 /Full Text
10พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทองคำรูปพรรณในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Purchasing behavior of consumers towards styled gold in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / รัถยา เศรษฐวุฒิไกร / 2555 /Full Text

อ้างอิง :

 1. หัวข้อวิจัย MBA
 2. เทคนิคการทำวิจัย
 3. วิทยานิพนธ์MBAการจัดการ