หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง

การเลือก การตั้งชื่อ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย กระบวนการทำวิจัย การเลือกชื่อ การกำหนด หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง วิจัยป.โท การขนส่ง โลจิสติกส์

หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง การขนส่งสินค้า การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า การจัดการการขนส่ง

การขนส่ง (Transportation) หมายถึง “ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่างๆ งานระหว่างทำ (Work in Process) และ สินค้าสำเร็จรูป โดยเป็นการเคลื่อนย้าย ไปยังกระบวนการผลิตขั้นต่อไป หรือ เคลื่อนย้ายไปให้ใกล้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายมากที่สุด ” โดยรวม หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้น จะเป็นเรื่องของการขนส่ง ผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบท ของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่ง สินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ

หัวข้อวิจัยการขนส่ง
หัวข้อวิจัยการขนส่ง

การบริหารจัดการการขนส่ง (Transport Management)
การน้าองค์ความรู้ด้านการจัดการ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริหารการขนส่ง โดยมักเน้นไปที่การขนส่งสินค้า

ความส้าคัญของระบบการขนส่ง
❑เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของการขนส่ง (Transport Demand)
❑เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ด้านสถานที่และเวลา (Time and Place Utility)
❑เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain)

เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 

1. เพื่อลดต้นทุน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
4. เพื่อลดระยะเวลา

5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
6. เพื่อเพิ่มกำไร
7. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

ประโยชน์ของการขนส่ง
1. ช่วยให้ตลาดสินค้าขยายขอบเขตออกไปกว้างขึ้น
2. สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้
3. ทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำ
4. ทำให้ไม่เกิดการกักตุนสินค้า
5. ทำให้ประชาชนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก
6. ทำให้ประชาชนมีงานทำ

องค์ประกอบของการขนส่ง

องค์ประกอบของระบบการขนส่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน สำคัญดังนี้
❑ยานพาหนะหรือส่วนเคลื่อนที่ (Conveyance or Mode)
❑โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure)
❑โครงข่ายเส้นทาง (Network)
❑การเคลื่อนที่ (Flow)

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการขนส่งโดยรวม จะพบว่า ประกอบด้วย2 ส่วนสำคัญ คือ องค์ประกอบภายใน และ องค์ประกอบภายนอก แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

 

10 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการขนส่ง

 1. การวเิคราะห์ และ หาแนวทางในการลดตน้ ทุนการขนส่ง: กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง
 2. นวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และ ลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท AA อีคอมเมิร์ซ
 3. ความพงพอใจ ในบริการธุรกจขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุกของ บริษัทแห่งหนึ่ง
 4. การจำลองปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการคมนาคมขนส่ง และ การใช้ที่ดินในเมืองเชียงใหม่
 5. การวิเคราะห์ตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าสาธารณะ สำหรับเมืองเชียงใหม่
 6. การวิเคราะห์ระบบการขนส่งข้าว และ กระเทียม จากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ
 7. แบบจำลอง การเลือกยานพาหนะแบบบอกซ์-คอกซ์โลจิต สำหรับ การขนส่งสินค้า ระหว่างเมืองในประเทศไทย
 8. แบบจำลอง ความต้องการเดินทาง ของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท ในเขตผังเมืองรวม เชียงใหม่
 9. แบบจำลองพยากรณ์ ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน รถประจำทาง และ รถไฟ ระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
 10. แบบจำลอง เลือกการเดินทางสำหรับรถนักเรียน และยานพาหนะอื่นใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน

หัวข้อวิจัย และ หัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้านการขนส่ง เหล่านี้ จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการเลือกหัวข้อ การกำหนดชื่อเรื่อง รวมไปถึง เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการ สืบค้น แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ปรากฎอยู่ใน วิจัยด้านการขนส่ง ต่างๆ เหล่านี้ ทำให้สามารถทำงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง ให้สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ การขนส่ง ต่อระบบเศรษฐกิจ

กิจกรรมการขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลัก ที่มีบทบาทเด่นชดัในโลจิสติกส์ครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนยา้ยจาก จุดำเนิดสินค้า ไปยังจุดหมายปลายทาง  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางอากาศ หรือเครื่องบิน การขนส่งทางน้า หรือทางเรือการขนส่งทางรถไฟ หรือ การขนส่งทางท่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ยบริการที่รวดเร็วและส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย ในปริมาณที่ครบถ้วน สภาพสมบูรณ์และตรงตามเวลาที่กำนด

ต้นทุนการขนส่งจึ งถือเป็นต้นทุนสำคัญ หรือต้นทุนหลัก ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด เมื่อเทียบกับต้นทุนประเภทอื่นๆ   เช่น การจัดเก็บสินค้าคงคลัง  กระบวนการสั่งซื้อสินค้าคงคลัง กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าเป้าหมาย  แนวคิดและวิธีการลดต้นทุนโดยใช้ แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง จึงเป็นเรื่องสำีคัญของกระบวนการบริหารจัดการทางด้าน โลจิสติกส์

การพยายามที่จะลดต้นทุน โลจิสติกส์ ในกิจกรรม การขนส่งสินค้านั้น ทำได้ยาก เนื่องจากการมีข้อจำกัดที่หลากหลาย ทั้งในด้านกฎหมาย การขนส่งสินค้า รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า จึงเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงได้ยาก  อย่างไรก็ตาม หากองค์กร ธุรกิจ สถานประกอบการต่างๆ สามารถบริหารกิจกรรมโลจิสิตกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถ  ในการแข่งขัน ให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างมาก

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย