หัวข้อวิจัยการจัดการ

หัวข้อวิจัยการจัดการ

พื้นฐานแนวคิดที่นำไปสู่การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ

การทำวิจัยด้านการจัดการ การคิดและการเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ ควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “การจัดการ” มีพื้นฐานความคิดหรือที่มาอย่างไร โดยทั่วไป “การจัดการ” จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration เป็นหลักสูตรหลายสาขาวิชาที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และความเป็นผู้นำ โดยหลักสูตร MBA จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทั้งในเรื่องธุรกิจและการจัดการ

การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

 หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ (Business Master) เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกลงไปในสาขาต่างๆ เช่น การบัญชี (Master of Accounting) การเงิน (Master of finance) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Master of Human resources management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technolofy) การตลาด (Maketing)  มากกว่าที่จะเรียนหลายๆ ศาสตร์แบบ MBA

ไอเดียสุดปัง การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการ

 ตัวชี้วัดคุณภาพ การให้บริการโดยรวม ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการลูกค้า ของบริษัท The Pizza Company จำกัด

 การพัฒนาแบบบันทึกการถมดิน ให้ลูกค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโพธิ์เจริญทรัพย์

 องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติ ในรูปแบบใหม่ หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19

 โมเดลสมการโครงสร้าง ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

 การตลาดเชิงกิจกรรม ของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

 ความพึงใจ ของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

 การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้า และ การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้า ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

 ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

 การออกแบบ และการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

 การพัฒนาตารางการบำรุงรักษา เครื่องออกกำลังกายของลูกค้า ของบริษัทฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

 เทคนิคการตอบแชทลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

 คู่มือความปลอดภัย ในการทำงานบริษัทมงคลกิจคอนกรีตจำกัด

 คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททานตะวันเปเปอร์ จำกัด

 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด

 การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเหล่านี้ คือ ตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาและนิสิตที่กำลังทำวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

Business Masters มีหลายสาขา ขอยกตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้

1. ในสาขาการจัดการ (Management) จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และทักษะสำคัญของผู้ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง

2. สาขาการตลาด (Marketing) จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การคาดการณ์ยอดขาย การโฆษณา รวมทั้งการตลาดระหว่างประเทศ

3. สาขาการบัญชี (Accounting) เรียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีภาษีอากร บัญชีระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี รวมทั้งการเงินขั้นสูง

4. ส่วนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International business) เรียนเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการนำเข้าและส่งออก การติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการจัดการพาณิชย์นาวี

5. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เรียนเกี่ยวกับระบบการบริหารการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้า การวางแผน การลำเลียงสินค้า กระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภค

ส่วนวิชาหลัก ๆ ของหลักสูตร MBA ก็จะคล้ายคลึงกับบริหารธุรกิจ นอกเหนือจากหัวข้อวิจัยการจัดการ ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ การเงิน และวิชาเลือกตามความชอบหรือสายงานที่ทำอยู่ แต่ภาพรวมของวิชาของ MBA จึงเน้นไปที่ภาพรวมของการจัดการธุรกิจ (business management) มากกว่า อีกอย่างที่สำคัญ ที่ทำให้หลักสูตร MBA แตกต่างจากปริญญาโทสาขาธุรกิจอื่นๆ คือ หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (leadership) มากๆ หัวข้อวิจัยการจัดการ

ทั้งนี้ MBA และ Business masters  มีสายงานคาบเกี่ยวกันเยอะมากพอสมควร เรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในวงการเดียวกัน เพราะสามารถทำงานแบบอิสระหรือทั้งภายในและภายนอกองค์กรก็ได้    โดยคนที่จบ Business masters สามารถเป็นได้ทั้งนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ นักการธนาคาร/นักลงทุน นักการตลาด พนักงานฝ่ายบุคคล  ผู้บริหาร/ผู้จัดการในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เปรียบเสมือนพื้นฐานของสายงานบริหารธุรกิจ หัวข้อวิจัยการจัดการ

ส่วนผู้ที่จบ MBA  ก็สามารถทำงานในสายงานเหล่านี้ได้ หรือจะทำงานในสายงานที่แอดวานซ์ขึ้นได้ เช่น เป็นผู้บริหารในบริษัทต่างๆ อยู่ในระดับ C-level ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา นักวิเคราะห์การเงิน งบประมาณ ปรึกษาด้านการเงิน ผู้จัดการโครงการ หรือ ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้ นักวิเคราะห์การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์

ถ้าคุณอยากเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ไหนสักแห่ง แน่นอนว่าทั้งสายการเรียนด้านบริหารธุรกิจและ MBA สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด มาดูกันว่า CEO จากบริษัทใดเรียนจบสายการเรียนใดและจากมหาวิทยาลัยบ้าง เริ่มต้นที่ Randall Stephenson (บริษัท AT&T) จบจากสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย Oklahoma ต่อมาได้แก่ Doug McMillon (บริษัท Walmart) จบปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัย Tulsa

มาทางฝั่ง MBA กันบ้างเริ่มที่หญิงเก่งอย่าง Mary Barra (บริษัท General Motors) จบ MBA จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Darren Woods (บริษัท ExxonMobil) จบ MBA จาก Northwestern University ผู้นำคนต่อมาที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งคือ Tim Cook (บริษัท Apple) จบ MBA จากมหาวิทยาลัย Dukeu

อ้างอิง
หัวข้อวิจัยการจัดการ
หัวข้อวิจัยการจัดการ รับทำวิจัยการจัดการ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย