หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไอเดีย เพื่อนำไปสู่ การเลือก หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิจัยทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM)  หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลสำเร็จต่อเปูาหมายขององค์การ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคักเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่าค่าตอบแทน สวัสดิการ และ ผลประโยชน์เกื้อกูล สุขภาพ และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษยวิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์  จึงเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือวิธีการที่บุคคลหนึ่งกระทำต่อบุคคลหนึ่ง หรือ หลายบุคคล เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

10 หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อวิจัยการจัดการทรัพยากรม  

 1. ปัจจัยแนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน องค์กร/ธุรกิจสตาร์ทอัพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง
  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AFFECTING EFFICIENCY OF PERFORMANCE PERSONNEL OF THE STATE AUDIT OFFICE OF THE KINGDOM OF THAILAND IN HEADQUARTERS
 3. การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  Human Resource Development Management Under Digital Transformation of the Bangkok Mass Transit Authority
 4. อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  THE INFLUENCES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AFFECTING EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN MUEANG SAKON NAKHON DISRTICT, SAKON NAKHON PROVINCE
 5. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร Causal Relationship of Personality, Human Resource Management, and Workplace Adaptive Ability Affecting Intention to Stay of Employees of Electrical Equipment Manufacturer and Distributor in Bangkok

 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคราชการ 4.0: กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร*
  Human Resource Management in Government 4.0: A Case Study of Office of the Bangkok Metropolitan Administration
  Civil Service Commission.
 7. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 8. อนาคตภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 9. อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  THE INFLUENCES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AFFECTING EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN MUEANG SAKON NAKHON DISRTICT, SAKON NAKHON PROVINCE
 10. การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MANAGEMENT UNDER DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY

5 ตัวอย่าง หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 1. ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ สมดุลชีวิตการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร 
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ คณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
 3. แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อ การคงอยู่ของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครThe Human Resource Management Affecting Personal Retention A Case of Company in Bangkok 
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

 

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย