วิทยานิพนธ์ การตลาด

การทำวิจัยสาขาการตลาด วิทยานิพนธ์ การตลาด

 วิทยานิพนธ์ การตลาด หรือ วิจัยตลาด เทคนิคการทำวิจัยตลาด  คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้

30 ตัวอย่าง  วิทยานิพนธ์ การตลาด

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

1การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District  
2ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing mix of international school in Chiang Mai Province  
3ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดสอนออกแบบกราฟิกครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Students opinions towards opening an integrated graphic design school in Chiang Mai province 
4ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = Opinions of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of being a convenience Bank of Krung Thai Bank Public Company Limited 
5ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of Thai tourists towards services marketing mix of Chiang Mai Zoo 
6ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry 
7ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Outpatient satisfaction towards service quality of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 
8ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง = Satisfaction of construction contractors towards marketing mix of Ready-Mixed concrete of CPAC Franchisees Chom Thong branch 
9ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of sub-dealers in Chiang Rai province towards marketing mix strategy of SCG Network Management Company Limited 
10ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Si Nakhophing Branch  

11

ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพาราซอล อินน์ = Foreign customer’s satisfaction toward service quality on the Parasol Inn Hotel 

12ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ K-WePlan ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers’ satisfaction in using service K-WePlan of thd Kasikorn Bank Public Company Limited in Mueang Chiang mai District  
13ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch / กาญจนา สุริโย / 2554 /Full Text
14ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจ ในอีเบย์ดอตคอม = Customer satisfaction towarda e-service quality of Karen Cottage in eBay.com 
15ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards retail mix of bank hardware shop, Chiang Mai Province 
16ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก = Customer satisfaction towards saving services of Siam Commercial Bank Public Company Limited,Chang Pueak branch 
17ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด = Motivation factors of salesman of The Concrete Products and Aggregate Company Limited 
18ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai  
19ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าต้านริ้วรอย = Marketing mix factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying anti-aging facial cream 
20ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province 
21ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี = Marketing mix factors affecting companies in Mueang Chiang Mai District toward advertising in free-copy magazines  

22

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ออายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำดภอเมืองเชียงใหม่ในการสั่งยากลุ่มเออาร์บี = Marketing mix factors affecting internists of hospitals in Mueang Chiang mai District towards prescribing ARBs Drug Group 

23ผลกระทบของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค = Impact of marketting communication at point of purchase on consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing consumer products 
24พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Teenager behavior in using services of beauty clinics in Mueang Chiang Mai district 
25พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ำ ตัดแต่งขนสุนัข ของเจ้าของสุนัข ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog owner behavior towards selecting dog’s grooming services in Amphoe Mueang Chiang Mai District  
26พฤติกรรมการซื้อของขวัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai undergraduate students towards gift purchasing 
27พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of dog owners towards purchasing products for dogs in Mueang Chiang Mai District 
28พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Travelling behavior of young thai tourists in Pai district, Mae Hong Son province 
29พฤติกรรมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง= Behavior of female government officers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing finished local cotton garments  
30พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายจัมโบ้เน็ต = Behaviors of Chiang Mai University undergraduate students towards using the Jumbo Net wireless network 

 

 

คู่มือ วิทยานิพนธ์
คู่มือ วิทยานิพนธ์

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์
  3. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 

หัวข้อวิจัยตลาด

เทคนิควิจัยปริญญาเอก

 

วิทยานิพนธ์ การตลาด วิจัยสาขาการตลาด
วิทยานิพนธ์ การตลาด วิจัยสาขาการตลาด