วิทยานิพนธ์บัญชี

วิทยานิพนธ์บัญชี

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัยด้านบัญชี วิทยานิพนธ์บัญชี ดุษฎีนิพนธ์การบัญชี วิจัยป.โท การบัญชี การทำค้นคว้าอิสระบัญชี ไม่ยากอย่างที่คิด

การวิจัยทางการบัญชี หรือ วิทยานิพนธ์บัญชี  เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน การบัญชี บริหาร การสอบบัญชี การภาษีอากร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ธรรมาภิบาล และอื่นๆ เพื่อค้นหาหาข้อเท็จจริงด้วยระบบ อันมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางการบัญชี  หัวข้อวิจัยบัญชี ที่ดี ต้องนำไปสู่การได้มาซึ่งความรู้หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์บัญชี
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์บัญชี

องค์ประกอบหลักของการวิจัยทางการบัญชีจะต้องประกอบด้วย

 • การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย (Research question)
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective)
 • การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
 • ทฤษฎี (Theory)
 • กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework)
 • วิธีวิจัย (Research methods)
 • การรายงานผลการวิจัย (Report and result)
 • การให้ประโยชน์(Contribution) ข้อจำกัด และ
  งานวิจัยในอนาคต (Limitation/ Future research)

วิทยานิพนธ์ ทางการบัญชี สำคัญอย่างไร

เนื่องจากในแต่ละวัน ข้อมูลทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสรุปผลในรูปของงบการเงิน และข้อมูลทางการบัญชี  ซึ่งมีประโยชน์เมื่อองค์กรนำมาวิเคราะห์หรือตีความผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการวางแผนงานให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการดำเนินงานโดยมีงานบัญชีเข้าไปเกี่ยวข้องยังคงมีอยู่

การทำการวิจัยบัญชี หรือ วิทยานิพนธ์บัญชี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่นำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการบัญชีได้อีกทางหนึ่ง งานวิจัยทางการบัญชีในปัจจุบันมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยต้องเข้าใจความหมายของการวิจัยทางการบัญชีอย่างถ่องแท้และเป็นเข้มทิศชี้ทางในปัญหาที่มีงานปัญชีเข้าไปเกี่ยวข้อง สามารถได้ข้อสรุปในเหตุแห่งปัญหาและแนวทางการแก้ไข

10 ตัวอย่าง ล่าสุด วิทยานิพนธ์สาขาการบัญชี

 1. การนำเทคโนโลยี E-Payment มาใช้ในการตรวจสอบภาษียุคดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การศึกษาปัญหาภาษีอากร จากข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร
 3. การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. การศึกษารายงานความยั่งยืนที่ส่งผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. ความพร้อมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานบัญชีในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชีและความสำเร็จในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด สำหรับกิจกรรมที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
 8. คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
 9. ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีการประปานครหลวง
 10. ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจีทัลในการปฏิบัติงานบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

วิทยานิพนธ์ สาขาการบัญชี ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุด พ.ศ.2565

 1. คุณลักษณะของธุรกิจ ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ และสมรรถนะของผู้จัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. อิทธิพลจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบและความเป็นมืออาชีพที่ส่งผลต่อคุรภาพรายงานการสอบบัญชีในมุมมองของผู้ให้บริการสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าบริการทำบัญชีของส านักงานบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม
 4. ผลกระทบของการรับรู้สมรรถนะการสอบบัญชีที่มีต่อการรับรู้คุณภาพรายงานการสอบบัญชีของ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 5. สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  COMPETENCY IN ACCOUNTING PROFESSIONS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING OF FINANCIAL AND ACCOUNTING SCHOLARS IN MAHASARAKHAM UNIVERSITY

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บัญชี