วิทยานิพนธ์การศึกษา

วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษา  วิทยานิพนธ์การศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย วิทยานิพนธ์การศึกษา

วิทยานิพนธ์การศึกษา หรือ การวิจัยทางการศึกษา คือ ระเบียบวิธีการจัดการสืบค้นข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อค้นหาคำตอบของปัญหาวิจัย เกี่ยวกับตัวแปรทางการศึกษา และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดการการศึกษา

การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้

กระบวนการวิจัยด้านการศึกษา

1. การเลือกปัญหาการวิจัยที่มีผลกระทบ/สนใจ
2. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา
3. การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
5. การเขียนรายงานผลการวิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์การศึกษา
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์การศึกษา

10 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์การศึกษา ดุษฎีนิพนธ์การศึกษา

 1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม (Administrative behaviors and standards in child development center of local administration organization in Nakhonpathom) ระดับ ปริญญาโท  
 2. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา (Transformational leadership and corporate social responsibility of school administrators) ระดับ ปริญญาโท  
 3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 (Transformational leadership of adininstrators and conflict management of municipal school in region 1) ระดับ ปริญญาโท
 4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (Transformational leadership of administrators affecting student strandard of basic education schools under Nakhonpathom educational service area office 1) ระดับ ปริญญาโท  
 5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (Transformational leadership of school administrators affecting constructive organizational culture in Bangkok metropolitan) ระดับ ปริญญาโท 
 6. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (Transformational leadership affecting the effectiveness of educational administration in sub-district administration organization) ระดับ ปริญญาโท
 7. ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท (The leadership of administrators affecting school supervision in Chainat Educational Service Area Office) ระดับ ปริญญาโท
 8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Factors affecting managerial effectiveness of basic schools in the eastern seaboard development area) ระดับ ปริญญาเอก  
 9. ปัจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Support factors and guideline appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education) 
 10. ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม (Strategic leadership of Buddhist School Administrators) ระดับ ปริญญาเอก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003785

10 ตัวอย่าง หัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา ที่น่าสนใจ ปีล่าสุด 2565

 1. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง 
 2. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี
 3. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

8 ประเด็นย่อยที่น่าสนใจ สำหรับ วิจัยการศึกษา

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9) งานวิจัยอื่นๆ

 

อ้างอิง 

 1. รับทำวิจัยชั้นเรียน
 2. ทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก
 3. รับทำวิทยานิพนธ์การศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

"รับทำวิจัย
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์