วิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัยโลจิสติกส์ วิจัยโลจิสติกส์ งานวิจัยด้านโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาโลจิสติสก์

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด วิจัยโลจิสติกส์ จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ การทำงานวิจัยโลจิสติกส์ ผู้วิจัย สามารถเลือกศึกษาบางหัวข้อ ที่ถนัด หรือ มีความสนใจเป็นพิเศษ

กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ ในขอบข่ายการกระบวนการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

 • งานบริการลูกค้า
 • การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า
 • การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์
 • การจัดซื้อจัดหา
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • การจัดการวัตถุดิบ
 • การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ
 • การขนของและการจัดส่ง
 • โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) อาทิเช่น การจัดการสินค้าคืน
 • การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย
 • การกระจายสินค้า
 • คลังสินค้าและ การเก็บสินค้าเข้าคลัง
 • การจราจรและ การขนส่ง
 • กิจกรรมการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • การรักษาความปลอดภัย

หัวข้อวิจัย และ วิทยานิพนธ์ ที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน สำหรับ วิศวกรรม โลจิสติกส์ (Topic in the Thesis and Research for Logistics Engineering)

 1. Order management/Customer service
  การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
 2. Packaging
  การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
 3. Material handling
  การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
 4. Transportation/Mode of transportations (Domestic & International)
  การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 5. Warehouse management
  (Layout, locations, control technology/equipment, facility)
  การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management
  ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. Supplier management/material management
  การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
  และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
 8. Distribution center/distribution hub
  การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
 9. Manufacturing/production control
  ระบบควบคุมการผลิต
 10.  Information Technology for Logistics
  (Telecommunication Network, RFID, Bar Code, QR Code, EDI, Database)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ โลจิสติกส์
 11. Plant and Warehouse Layout Design
  การวางผังออกแบบโรงงานและคลังสินค้า

ทั้งนี้  การทำวิจัยด้านโลจิสิสติกส์ ในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่ต้องใช้สถิติ แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ หรือเศรษฐมิติ เพื่อทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะ เทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยการพยากรณ์ ด้วยแบบจำลองพยากรณ์ต่างๆ  รวมถึง มีการทดสอบ หรือ ประเมิน แบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ และเลือกว่าแบบจำลองใด มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เช่น การเลือกแบบจำลองที่มีค่า RMSE  MAPE ต่ำที่สุด เป็นต้น

ดังนั้น  ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ ในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ จะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และสำรวจ ศักยภาพของตนเองเบื้องต้น ว่าสามารถที่จะเรียนต่อจนสำเร็จถึงขั้นตอนของการทำวิจัยจบ ได้หรือไม่

ตัวอย่าง วิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์ โลจิสติกส์

1.โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ประจำปี 2559

2.การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

3.การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย-เวียดนาม

4.โครงการ การพัฒนาจำแบบลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
และ การพัฒนาดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจการค้าปลีก

5. การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา:โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู

6.การ ศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ

7. โครงการ ศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ

8.การพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ
และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ปัจจัยทางด้านโลจิสติกส์ ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนนักท่องเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี

10.ปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย

 

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยโลจิสติกส์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยโลจิสติกส์

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. รับทำวิจัย
 4. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์
 5. วิจัยmba

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย