รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

รับทำวิจัย วิจัยตลาด วิจัยการเงิน วิจัยรัฐศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกสาขา รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ แก้ไขดุษฎีนิพนธ์ 

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกขั้นตอน  การออกแบบงานวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัยและวิทยานิพนธ์ การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  AMOS  LISREL  STATA  EVIEW รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ 

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ แก้ไขงานวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์ ในประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การเขียนที่มาและความสำคัญ  การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง  การเขียนนิยามศัพท์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การแก้ไขตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย ไปจนถึง การแก้ไขระเบียบวิธีวิจัย การเก็บแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

รับทำวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

ปัญหาที่ผู้ทำวิจัย หรือ นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท หรือ ผู้ที่กำลังทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก มักจะต้องเจอเมื่อต้องทำงานวิจัยจบในขั้นสุดท้ายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย/หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนและเรียบเรียงที่มาและความสำคัญขอองปัญหา  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง  การแก้ไขการเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่ขาดการเชื่อมโยงไปสู่ตัวแปร ในกรอบแนวคิดของงานวิจัย

รวมไปถึง การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือเขียนสูตร สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวมด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS  STATA  AMOS  LISREL และ EVIEW  เป็นต้น

รับแก้ไขงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration)   วิจัยด้านการตลาด (Market Research)  วิจัยการเงิน (Finance Research)  วิจัยด้านการจัดการ (Management Research)  การจัดการโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน (Logistics and Supply chain Management Research)  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management Research)   และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  เป็นต้น

รับออกแบบและแก้ไขงานวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics) รับออกแบบและแก้ไขผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อน เช่น GARCH Model , Cointegration , Error Correction Model (ECM) , Casually Test , ARMA/ARIMA  การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพผลการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ

ให้คำปรึกษาและแก้ไข การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างตัวแปร ในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย ด้านรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  แก้ไขงานวิจัยด้านการบริหารนโยบายสาธารณะ  การบริหารรัฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เป็นต้น

ให้บริการรับแก้ไขงานวิจัย ระดับปริญญาเอก และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสร้างแบบจำลองหรือรูปแบบ สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

การทำวิจัยด้วยการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง กล่าวคือ สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เป็นเทคนิคการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการศึกษาระดับสูง หรือ ในระดับปริญญาเอก

เนื่องจากงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบด้วยแบบจำลองทางสถิติประเภทนี้ทำให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ นอกจากสามารถนำเสนอผลงานของนักศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาแล้ว  การทำวิจัย  ด้วยการใช้สถิติขั้นสูง จะทำให้สามารถนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ เช่น ISI และ SCOPUS  การวิจัย SEM เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีเป้าหมาย หรือ  วัตถุประสงค์ รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยทีชัดเจน ซึ่งสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสําคัญ คือ การ review ทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนการสร้างโมเดลในบทที 2 ว่าจะต้องตรงเรืองตรงประเด็น อย่างเป็นเหตุผล

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง มีได้ทั งเพือการยืนยัน (confirmation) และเพือการสํารวจ (exploration) หมายความว่า การสร้างโมเดลอาจมีวัตถุประสงค์เพือการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรือเพือสร้างทฤษฎี (theory building)   นอกจากนี้ การวิจัยในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่ มีโมเดลการวิจัยเป็ นโมเดลแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร

โดยมีหลักฐานจากทฤษฎีและ งานวิจัยรองรับ มีคําถามวิจัยง่าย ไม่ซับซ้อน มีการตั้งสมมติฐานวิจัยแยกเป็นข้อๆ ดังเช่น การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นกรณีตัวอย่างหนึงของโมเดลการวิจัยแบบเก่า เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรทีสันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรทีเป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิเส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุทีทําให้อีกตัวหนึงเปลียนแปลงไป

อ้างอิง

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย