รับแก้ไขวิจัย

รับแก้ไขวิจัย   

บริการงานวิจัย รับแก้ไขวิจัย วิจัยปริญญาโท รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก

รับแก้ไขวิจัย  รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขวิจัยปริญญาโท  รับแก้ไขวิจัยปริญญาเอก รับแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ แก้ไขวิจัยป.เอก งานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น วิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านบริหารธุรกิจ  การเงิน การตลาด การจัดการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน  งานวิจัยด้านกฎหมาย นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง อาญา เป็นต้น

รับแก้ไขวิจัย รับแก้ไขวิจัยปริญญาโท
รับแก้ไขวิจัย รับแก้ไขวิจัยปริญญาโท

รับแก้ไขงานวิจัยสาขาโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน   นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  บริหารการศึกษา งานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์  การประเมินผลหลักสูตร  การนิเทศน์ภายในสถานศึกษา  การวิจัยชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์สาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

รับแก้ไขงานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยนักวิจัยหลายสาขา บุคลากรมืออาชีพ มีความรู้พื้นฐานในแต่ละศาสตร์เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการรับปรึกษาและแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มากกว่า 15 ปี  สามารถทำงานวิจัย และแก้ไขงานวิจัย ทั้ง รับทำวิจัยเชิงปริมาณ และ วิจัยเชิงคุณภาพ แก้ไขจนผ่านไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รับปรึกษา  รับแก้ไขวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์) ดังต่อไปนี้

บทนำ

 • ที่มาและความสำคัญ
 • การเขียนคำถามวิจัย
 • วัตถุประสงค์การวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • ประโยชน์งานวิจัย
 • กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (สามารถดึงเนื้อหาส่วนนี้ไปไว้ท้ายบทที่สองได้)
 • การเขียนนิยามศัพท์ที่อ้างอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง

บทที่สอง  ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

 • แนวคิด
 • ทฤษฎี
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • การสังเคราะห์ตัวแปรเพื่อสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

 • รูปแบบงานวิจัย
 • การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • การใช้สูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือวิจัยและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง และโปรแกรมวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่น spss  stata  eview  amos  lisrel

บทที่ 4 การเขียนผลการศึกษาทีถูกต้อง

บทสุดท้าย หรือบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย

นอกจากนี้ ยังให้บริการแก้ไขบทความ (Article) ที่จัดทำจากวิจัยเต็มเล่ม (5บท) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น ISI และ SCOPUS รวมไปถึง การให้บริการจัดทำ Presentation ทั้งในรูปแบบยอดนิยมจาก Power point และ โปรแกรมที่สวยงามและสามารถสร้างสรรค์การนำเสนอได้อย่างไม่จำกัดอย่าง CANVA

ให้บริการแก้ไขงานที่มีรายละเอียดด้านภาษา ไวยากรณ์ และการจัดรูปแบบต่างๆ สำหรับวิจัยภาษาอังกฤษ และวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษทุกสาขา

รับแก้ไขงานวิจัย
รับแก้ไขงานวิจัย

Thesis Editing รับแก้ไขวิจัย ภาษาอังกฤษ

Our experienced editors will ensure proper grammar, punctuation, spelling, and academic style, while improving clarity, concision, and transitions in your writing. Your edited thesis/dissertation will have good readability and proper academic tone that allow your examiners to assess your research and studies easily.

Thesis Formatting

We will format your thesis according to your submission guidelines or designated style guide. This includes template application and implementation of page layout, heading, and numbering styles. We can also format your end-list references and check your cross-referencing.

Expert comments

Our editors will insert comments with suggestions for enhancements and request clarifications at appropriate instances. They will also assess your strengths and weaknesses in the Thesis Rating Card and Thesis Expert Summary to help you sharpen your academic writing skills.

MAKE YOUR THESIS ERROR-FREE

A thorough proofreading service that ensures your thesis/dissertation is submission-ready. The editing expert will correct all grammar and spelling mistakes, and ensure that your thesis/dissertation has internal stylistic consistency in style and complies with academic conventions. The expert will also provide a summary report and a rating card on your writing.

IMPROVE THE OVERALL PRESENTATION OF YOUR THESIS

An in-depth language editing service that goes beyond phrase-level corrections to improve the flow and coherence of your thesis/dissertation. We will optimize your sentence construction, word choice and collocation, transition, clarity and flow. The editing expert will also provide an analysis on the strengths and weaknesses in your writing.