รับเขียนแผนธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ

บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับทำวิจัย รับเขียนแผนธุรกิจ โดยมืออาชีพด้านการเงิน การตลาด การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์

บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล มืออาชีพ คุณภาพอันดับ 1 รับเขียนแผนธุรกิจ โดยทีมงานนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำวิจัย และเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจจำนวนมาก กว่า 15 ปี

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง  มีผู้เล่นในตลาดจำนวนมาก  ดังนั้น การทำธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  เราขอเสนอบริการทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจคุณ

แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ 

หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ให้บริการรับเขียนแผนธุรกิจ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  

 1. การเขียนโครงร่างของแผนธุรกิจ
 2. การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) การจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
 3. การวิเคราะห์ทางการตลาด (Maket Plan) ประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขัน การวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์สภาะแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) การสำรวจตลาด (Survey) เพื่อให้นำสู่การกำหนดกลยุทธ์ และ การวางแผนการตลาดที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
 6. Root Cause Analysis
 7. อื่นๆ

การมีแผนธุรกิจที่ดี นอกจากจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วยเมื่อต้องติดต่อหรือทำงานร่วมบุคคลภายนอก เพราะนั่นหมายถึงความมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับฟังแผนได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

ทุกครั้งที่เราจะออกเดินทางท่องเที่ยว เราจะเตรียมตัววางแผนการเดินทางไว้อย่างดีเสมอเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน เริ่มตั้งแต่ กำหนดเป้าของการเที่ยว เตรียมจองตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ จองที่พัก รวมถึงร้านดังในใจที่ต้องแวะไปเช็คอิน ซึ่งทั้งหมดที่วางแผนไว้ จะช่วยให้เราเที่ยวได้อย่างสนุกและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้นั่นเอง การทำธุรกิจก็เช่นกัน

ในทุกๆปี ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จะต้องร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รับทราบเป้าหมาย  รวมถึงการมีส่วนในการทิศทางการทำงานขององค์กรร่วมกัน สิ่งที่ได้รับคือแผนการทำงานที่ชัดเจน ราบรื่น ทุกคนในองค์กรเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง แผนธุรกิจจึงมีความสำคัญมากสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสูงและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก และหากไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเป็นกรอบไว้ย่อมส่งผลเสียหายต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับเขียนแผนธุรกิจ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับเขียนแผนธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจที่ดี จึงต้องคลอบคลุมเนื้อหาหลักที่สำคัญดังนี้

1. SWOT Analysis

ทุกครั้งที่มีการทำแผน ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแบะปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจเสียก่อน การวิเคราะห์นี้เรียกว่าการทำ SWOT Analysis ซึ่งย่อมากจาก

 • Strength (S) จุดแข็ง คือการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร ว่าเรามีความโดเด่นอะไรที่เหนือหรือแตกต่างจากคู่แข่งอื่นบ้าง เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจต่อไป สิ่งที่สามารถเป็นจุดแข็งขององค์กรได้ เช่น จำนวนฐานลูกค้า ทีมขาย ความเชี่ยวชาญในพื้นที่การขาย ความเข้าใจในพฤติกรรมและรสนิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เงินทุน ที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้/เข้าถึงได้ง่ายกว่า มีกำลังการผลิตสูงกว่า เป็นต้น
 • Weakness (W) จุดอ่อน  คือการวิเคราะห์หาจุดอ่อนขององค์กร เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจไปในทิศทางนั้น เช่น องค์กรมีพนักงานน้อย การกำหนดกลยุทธการขายจึงควรหลีกเลี่ยงวิธีขายแบบตัวต่อตัว แต่ให้เลือกใช้ช่องทางออนไลน์แทน
 • Opportunity (O) โอกาส คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลเชิงบวกแก่ธุรกิจของเราในอนาคต เช่น จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจบางประเภท หรือการขึ้นภาษีน้ำตาลจากภาครัฐจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นต้น
 • Threats (T) ภัยคุกคาม คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเชิงลบกับธุรกิจ เช่นคนกัลวลเรื่องอันตรายจากการบริโภคน้ำตาลมากขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม เครื่องดื่มรสหวาน หากเราอยู่ในธุรกิจนี้จึงต้องหาทางลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ในธุรกิจนี้

2. เป้าหมายขององค์กร

จุดสำคัญที่สุดของการทำแผนธุรกิจคือการกำหนดเป้าหมายขององค์กรว่าในแต่ละปีเราจะทำอะไรไปเพื่ออะไร และถ้าจะให้ได้ผลสูงสุดการกำหนดเป้าหมายนี้ควรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกันทำ เพื่อให้เกิด commitment หรือพันธสัญญาร่วมกัน

เป้าหมายหลักๆที่ควรกำหนดให้ชัดเจนคือ ยอดขาย  กำไร และความพึงพอใจของลูกค้า

3. แผนการตลาด

แผนการตลาดจะบอกทิศทางการทำการตลาดตลอดปี ตั้งแต่การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์?(ถ้าจำเป็น) แผนการออกสินค้า แผนโปรโมทสินค้า ส่งเสริมการขาย การวางแผนสื่อ และงบประมาณที่ต้องใช้ตลอดทั้งปีเพื่อให้การใช้เงินนั้นคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. แผนการขาย

แผนงานสำคัญที่จะบอกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายรวมที่เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร (จากข้อ 2.) เราต้องทำอะไรบ้าง เช่นควรเพิ่มความสำคัญกับช่องทางการขายไหนมากขึ้น หรือควรเลิกขายลูกค้ารายใดบ้างเพื่อให้ทีมไปโฟกัสกับลูกค้าที่มีโอกาสมากกว่า

5. แผนการผลิต/สั่งซื้อสินค้า

แผนการผลิตหรือการสั่งซื้อสินค้าคือแผนงานสำคัญที่ SME มันมองข้าม เพราะมัวแต่ให้ความสำคัญกับการขายและการตลาด แต่ในความเป็นจริงแล้ว การวางแผนการผลิตหรือสั่งซื้อที่ดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบตามฤดูกาลที่จำเป็นต้องมีการวางแผนสั่งซื้อที่ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าทีมีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด

6. แผนการเงิน

แผนที่ควบคุมการบริหารรายรับและรายจ่ายของบริษัท โดยเป็นการปริมาณการสภาพคล่องและปริมาณเงินสดหมุนเวียนของบริษัทให้มีเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน แผนการเงินมีความสำคัญมากเพราะหากบริหารไม่ดีจนบริษัทขาดเงินสดสำหรับใช้จ่ายบริหารงาน การทำงานของบริษัทจะสะดุดและอาจเกิดผลเสียทางด้านภาพลักษณ์ขององค์กรได้ และในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานมากกว่ากรณีปกติ เช่นต้องการขยายกำลังการผลิต การวางแผนทางการเงินเพื่อหาเงินกู้มาเสริมสภาพคล่องจึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกใส่ไว้ในแผนการบริหารการเงินประจำปีด้วย

การมีแผนธุรกิจที่ดีนอกจากจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วยเมื่อต้องติดต่อหรือทำงานร่วมบุคคลภายนอก เพราะนั่นหมายถึงความมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และช่วยให้ผู้รับฟังแผนได้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

รับเขียนแผนธุรกิจ
รับเขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ ไม่ได้เป็นแค่การเขียนเนื้อหาสาระและกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจ โดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หร

Do small professional services companies need a business plan?

When it comes to business planning, size doesn’t matter so much. Even a small, home-based professional services company such as a consultancy or cleaning business, with low start-up costs and no office, needs to understand the competition and have a realistic growth plan in place to prosper.

If you plan to deliver your professional services online, you’ll still need to think carefully about how to market yourself in order to stand out and find new customers. On the other hand, if you’re starting a firm that will provide services direct from your business premises, such as a hair and beauty salon,  you’ll need to consider things like property rental costs and location.

Do you need an investor or bank loan to get set up? In terms of location, factors like area footfall, shop visibility, parking/public transport links and the size/layout of your premises will impact your financial model and marketing strategy. A good business plan will help you to consider all these elements and how you will make your venture a success.

Why you should write a business plan
 1. It shows that you take your business seriously: investors, banks and funding bodies typically expect to see a comprehensive and well-researched business plan.
 2. It will help you define your unique selling proposition and get to know your competition.
 3. The planning process will encourage you to identify threats and challenges, plus come up with viable solutions in advance.
 4. It requires you to map out your projected income and will allow you to demonstrate how your business idea will make money and evolve.
 5. Setting short, medium and long-term SMART goals, such as launching a new service or opening in a second location, will give you a business roadmap to guide activity.
 6. Revisiting your business plan regularly and comparing your SMART goals to results and achievements can be a good way to benchmark your company’s performance.
 7. Researching your target demographic in order to get a good feel for their shopping habits and preferences will lay the foundation for your marketing strategy.
How to write a business plan for professional services firms

Our free professional services business plan template comes with a detailed outline of the type of information to cover, as well as lots of useful tips on how to structure your plan. Typically, it would cover the following sections:

 • Executive summary
 • Company overview
 • Goals
 • Audience and market
 • Services and pricing
 • The team
 • Resources and finances

อ้างอิง

 1. การเขียนแผนธุรกิจ
 2. เทคนิคการทำวิจัย
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

 

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย