รับเก็บข้อมูล ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลอนุกรมเวลา

รับเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล รับหาข้อมูล

ให้บริการด้านการทำวิจัย ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล รับรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Reries Data) ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ งบการเงิน ข้อมูล ตลาดการเงิน ตลาดทุน สำหรับใช้ในงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล จากฐานข้อมูลระดับโลก เช่น World Bank , Bloomberg, Reuters และข้อมูลสำคัญในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุน ตลาดการเงิน งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน และข้อมูลด้านยอดขาย ทุกประเภท สำหรับใช้ในการประกอบแผนธุรกิจและงานวิจัย รับทำแบบสอบถาม รับเขียนแผนธุรกิจ งาน วิจัย การ ตลาด รับเก็บแบบสอบถาม  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss สำหรับงานวิจัยทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ พร้อมให้บริการ spss และ eview stata 

รับทำวิจัย รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล
รับทำวิจัย รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล

บริการด้านข้อมูลและการทำวิจัย  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา  

สอบถามความรู้ได้ทุกประเด็น  รับเก็บข้อมูลทุกประเภท   ข้อมูลทางการเงิน หลักทรัพย์   และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทุกประเภท  เก็บรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลในเวลาอันรวดเร็ว  ราคาไม่แพง  ด้วยมืออาชีพ รับเก็บแบบสอบถาม  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss รับทำแบบสอบถาม รับเขียนแผนธุรกิจ งาน วิจัย การ ตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

รับเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา 

 1. ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลยอดขาย ผลประกอบการ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และใช้สำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจ
 2. รับเก็บข้อมูลจากตลาดทุนและตลาดการเงิน เช่น ข้อมูลราคาหลักทรัพย์  ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลราคาตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้นกู้ ฯลฯ
 3. รับเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรหรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
 4. ให้บริการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

รับเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัยทุกประเภท 

ทั้งเก็บแบบสอบถามภาคสนาม แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามออนไลน์ เช่น google form ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการลงรหัส(coding) ข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรม เช่น spss หรือ excel  เขียนผลการศึกษาสำหรับงานวิจัย ทุกประเภท

 • รับเก็บแบบสอบถาม ออกภาคสนาม (Personal Interview)
 • รับแจกแบบสอบถาม
 • แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey)
 • รับออกภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
 • รับเก็บแบบสอบถามทางโทรศัพท์ (Telephone Survey)
 • รับเก็บแบบสอบถามทางอีเมล์ (Email Survey)
 • รับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตุ (Observe) 
 • รับทำ Focus Group และ สนทนากลุ่ม 
 • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
 • รับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

PROFESSIONALDATAS  ให้บริการเก็บแบบสอบถาม ในราคามิตรภาพ  คุณภาพดี  ราคากันเอง   เก็บแบบสอบถามตามหลักวิชาการ โดยมืออาชีพ  มีการฝึกอบรมพนักงานเก็บแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ  ทำให้การเก็บแบบสอบถามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย   โดยเรามีการถ่ายรูปและขอชื่อที่อยู่กลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามหลักการสถิติและวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อประกอบผลงานวิจัยได้อย่างมั่นใจ

รับเก็บแบบสอบถาม พร้อมลงรหัส (Coding) ทั้งโปรแกรม EXCEL  และโปรแกรม SPSS  สำหรับการเตรียมพร้อมในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   โดยการ Coding  มีการกำหนดป้าย (Label) กำหนดค่า (Value) และการ Transform ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Rating  Scale  เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการงานวิจัย รับเก็บแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถามวิจัย งานด่วน เร่งได้  ไม่แพง  ไว้ใจได้

งานเก็บแบบสอบถาม เป็นงานที่อาจจะดูไม่ซับซ้อน  ไม่ยากเย็นเหมือนกับกระบวนการทำวิจัยในขั้นตอนอื่น  แต่ในทางปฏิบัติ  การเก็บแบบสอบถาม จำเป็นต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพอย่างมาก  เพื่อให้สามารถเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง (sample) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งต้องมีการกระจายลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างให้ได้มากที่สุด  เพื่อให้ได้ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างที่ดี และสามารถนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์อยู่ด้วย

อ้างอิง

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย