รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

ทีมวิจัยมืออาชีพ รับทำวิจัย รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

ให้บริการจัดทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม  สำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยทุกชนิด ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัย รับสร้างแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ รับสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยที่ใช้การสำรวจ ด้วยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย

รับทำแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัย บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การศึกษา/บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ แบบสอบถาม สำหรับวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แบบสอบถามสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ รปศ.  แบบสอบถามในสาขาโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

รับทำแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถาม ด้วยมืออาชีพที่มีพื้นฐานความรู้ในสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท หลายสาขา  สามารถรับสร้างแบบสอบถาม ทำแบบสอบถาม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม สอดคล้องกับการสร้างแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย อ้างอิงเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รับทำวิจัย รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม
รับทำวิจัย รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

การสร้างแบบสอบถาม การทำแบบสอบถาม ยึดหลักการสร้างแบบสอบถามที่ดี

แบบสอบถาม เป็นรูปแบบของคำถามเป็นชุดๆที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต

แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคำถามที่สร้างอย่างประณีต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น

การสร้างคำถามเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้วิจัย  เนื่องจากผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่างๆของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมกันมาก เพราะการเก็บรวมรวมข้อมูลสะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง

หลักการสร้างแบบสอบถาม

1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้ตอบ
3. ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ
4. แต่ละความถามควรมีนัย เพียงประเด็นเดียว
5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน
6. ไม่ควรใช้คำย่อ
7. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นนามธรรมมาก
8. ไม่ชี้นำการตอบให้เป็นไปแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
9. หลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ผู้ตอบเกิดความลำบากใจในการตอบ
10. ค าตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมคำตอบที่เป็นไปได้
11. หลีกเลี่ยงคำที่สื่อความหมายหลายอย่าง

เทคนิคการสร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย  แบบสอบถามสำหรับวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

การสร้างแบบสอบถาม เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) ซึ่งต้องใช้เครื่องมือสำหรับการทำวิจัยประเภทนี้ด้วยแบบสอบถาม  การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัยรูปแบบนี้จึงมีความสำคัญต่อ คุณภาพของงานวิจัย  แบบสอบถาม คือเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ใช้กันทุกสาขา รวมถึงงานวิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด และ พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา  คุณภาพของแบบสอบถาม จึงเป็นปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของการทำวิจัย ไม่ต่างจากกระบวนการในขั้นตอนอื่นๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม และการสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม
2. ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่จะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน
3. กำหนดประเภทของคำถาม โดยอาจจะเป็นคำถามปลายเปิดหรือปลายปิด
4. ร่างแบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามอาจแบ่งเป็น ขั้นตอน หรือ แบ่งเป็นส่วน เช่น
4.1 ข้อมูลเบื้องต้น/ข้อมูลทั่วไป
4.2 ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม
4.3 ข้อเสนอแนะ
5. ตรวจสอบข้อคำถาม ว่าครอบคลุมเรื่องที่จะวัดตามวัตถุประสงค์หรือไม่
6. ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหาและภาษาที่ใช้
7. ทดลองใช้แบบสอบถามเพื่อดูความเป็นปรนัย ความเชื่อมั่นและเพื่อประมาณเวลาที่ใช้
8. ปรับปรุงแก้ไข
9. จัดพิมพ์และทำคู่มือ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เมื่อได้สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลแล้วเครื่องมือต้องมีคุณภาพที่ดี เพื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์
แล้วน าเสนอข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเมื่อน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจผิดพลาดน้อยที่สุด คุณภาพของเครื่องมือ
รวบรวมพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity)
2. ความเชื่อมั่น (Reliability)
3. ความยากง่าย และ อำนาจจำแนก (Difficulty and Discrimination)
4. ความเป็นปรนัย (Objectivity)
5. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
6. ความไว (Sensitivity)
7. ความเป็นมิติเดียว (Unidimensionality)
8. ความง่ายในการใช้ (Simplicity)

โครงสร้างที่ควรมีของแบบสอบถาม

1. คำนำ ชี้แจงวัตถุประสงค์  คำนำ หรือการชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยส่วนมากมักจะอยู่ส่วนแรกสุดของแบบสอบถาม จะเป็นการระบุถึงจุดประสงค์ของการทำแบบสอบถามชุดนั้น ๆ  การนำคำตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ อธิบายลักษณะของแบบสอบถามที่จะต้องทำ หรือเป็นการอธิบายขั้นตอนการทำแบบสอบถาม  ซึ่งบางแบบสอบถาม จะมีการใส่ข้อความที่ทำให้ผู้ทำแบบสอบถามมีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่จะตอบลงในแบบสอบถาม จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ทำแบบสอบถาม เป็นเหมือนการคุ้มครองสิทธิ์ส่วนบุคคล

2. คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็น  คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็น คือชุดคำถามแรกสุดในแบบสอบถาม เพื่อทำการรู้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ทำแบบสอบถามก่อน เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น

โดยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนี้ อาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือในการนำแบบสอบถามมาใช้งาน ซึ่งผู้ออกแบบสอบถามต้องคำนึงถึงตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้นมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และควรถามเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการวิจัยเท่านั้น

3.  คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่วัดผล  เป็นคำถามที่ใช้ในแบบสอบถาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามหรือการทำวิจัยของคุณ ซึ่งแนะนำว่าควรมีทั้งการถามคำถามแบบคำถามปลายเปิด และคำถามปลายปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลของการวิจัยอย่างครบถ้วน

 

อ้างอิง

หัวข้อวิจัยการจัดการ
หัวข้อวิจัยการจัดการ รับทำวิจัยการจัดการ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย