รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับทำSPSS  รับคีย์ข้อมูลSPSS  รับแปลผลSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วย  SPSS โดยนักวิจัย และ นักวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม SPSS มืออาชีพ ทำงานเร็ว ส่งงานตามเวลา รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่แพง รับรองคุณภาพ จากทีมผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ SPSS 

บริการ รับวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  และบริการรับเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  รับเก็บแบบสอบถามออนไลน์  และคีย์ข้อมูลลง SPSS  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์ ANOVA  F-Test t-Test ด้วยโปรแกรม SPSS รับวิเคราะห์สมการถดถอย ด้วยSPSS วิเคราะห์สถิติระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงด้วยโปรแกรม SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับทำSPSS  รับคีย์ข้อมูลSPSS  โดยนักวิจัยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี วิเคราะห์สถิติตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำ SPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำ SPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS

นอกจากบริการรับวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS แล้ว  PROFESSIONALDATAS  ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ข้อมูล  SPSS  ตั้งแต่ขั้นตอน  การสร้างแบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  จากแบบสอบถาม  การสร้างแบบสอบถาม  ออนไลน์  Online  Questionnaire  การแปลงรหัสจากแบบสอบถาม  และ  การแปลงข้อมูลลงโปรแกรม  SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS

รับสอนการใช้โปรแกรม  SPSS  ตั้งแต่การวิเคราะห์  ระดับพื้นฐาน  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การสร้างแผนภาพ  กราฟ  ไดอะแกรม  ต่างๆ  การทดสอบสมมติฐาน  เช่น  การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA  t-test  F-test  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย (correlation)  การวิเคราะห์สมการถดถอย  การถดถอยเชิงเดี่ยว  การถดถอยเชิงซ้อน  Multiple  Regression  Analysis  ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด  Ordinary  Least  Square  Method (OLS)

การพยากรณ์  และการทดสอบประสิทธิภาพ  การพยากรณ์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  RMSE  MAD  MAPE  ,  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยแบบจำลอง LOGIT และ แบบจำลอง  PROBIT, การวิเคราะห์องค์ประกอบ  Factor  Analysis,

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS

การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) ด้วยโปรแกรม  SPSS  ซึ่งเป็นเทคนิค วิธีการวิเคราะห์หลายตัวแปร  ที่ใช้สำหรับแยกประเภท หรือ  กลุ่มของคน วัตถุ หรือสิ่งของ โดยอาศัยข้อมูลของตัวแปรที่บันทึกได้   พร้อมทั้ง  นำมาใช้ในการทำนาย  ควรถูกจัดอยู่ในประเภทใดจากชนิดของประเภทที่ได้กำหนดมาก่อน

PROFESSIONALDATAS  ให้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS  ในเวลาอันรวดเร็ว  หากลูกค้ามีการลงรหัส (coding)  ข้อมูลจากแบบสอบถามหรือข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ลงโปรแกรมสำเร็จรูป  เช่น  EXCEL หรือ  SPSS  เรียบร้อยแล้ว  เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  SPSS  ภายในระยะเวลา  30  นาที และเขียนผลการศึกษาภายใน 1 ชั่วโมง

โดยสามารถเขียนผลการศึกษาสำเร็จพร้อมใช้  หรือการส่งตารางผลลัพธ์จากโปรแกรม  SPSS  และทางเราจะมี Format ตารางที่ใช้ในการนำเสนอผลการศึกษาที่ถูกต้อง  ทันสมัย  ช่วยให้ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  https://web.facebook.com/professionaldatas

PROFESSIONALDATAS   ให้บริการเป็นวิทยากร  สอนการใช้โปรแกรม SPSS  ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง  ทั้งการสอนแบบกลุ่ม  และ  การสอนแบบตัวต่อตัว  มีการจัดทำเอกสาร  ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสามารถใช้โปรแกรม  SPSS  ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์  รายงานวิจัย  การค้นคว้าอิสระ  ปัญหาพิเศษ  วิจัย ป.โท และวิจัย ป.เอก  รวมถึงการทำงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

PROFESSIONALDATAS  รับเก็บแบบสอบถาม  ออกภาคสนาม  ทั้งการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การออกภาคสนามในหัวเมืองใหญ่ๆ  เช่น  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต  รวมถึงการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ราชการ

เช่น  ในกระทรวง  ทบวง  กรม  เก็บแบบสอบถามชาวต่างชาติ  ในบริเวณสนามบินนานาชาติ  และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

รับรวบรวมข้อมูล สำหรับ การทำวิจัยเชิงคุณภาพ  การสนทนากลุ่ม  In-depth  Interview  การสังเกตุการณ์  Observation  และ การวิเคราะห์เอกสาร  จากแนวคิด  ทฤษฎี  รายงานการวิจัย  บทความ  ทั้งที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุ่น

พร้อมทั้ง ทำการวิเคราะห์  สังเคราะห์  เรียบเรียง  และจัดหมวดหมู่  เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาไปใช้ประกอบการทำวิจัย  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ  ปัญหาพิเศษ  Essay  Coursework  เป็นต้น

รับวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม  SPSS  โดยนักวิจัย  นักสถิติ  และนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ  มีประสบการณ์ทำวิจัย  และ การวิเคราะห์ข้อมูล  มากกว่า  15  ปี  สามารถทำงานวิจัย และ งานวิเคราะห์ข้อมูล  SPSS  ได้อย่างรวดเร็ว  รับผิดชอบงาน  ไม่ทิ้งงาน  ไม่คิดราคางานแพงเกินจริง  ไม่ส่งงานต่อ  ลูกค้าสามารถตรวจสอบความรู้  และสอบถามความคืบหน้าตามที่ตกลงกันได้เสมอ

รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS  ด้วยโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด  สามารถวิเคราะห์และสร้างรูปภาพ  พล็อตกราฟ  ไดอะแกรมต่างๆ  เพื่อความสมบูรณ์  และความสวยงามของการนำเสนอผลการศึกษา แบบมืออาชีพ  หรือทำการวิเคราะห์  และเขียนผลการศึกษา  ตามรูปแบบ และ  Format ที่ลูกค้ากำหนดมาให้

ลูกค้าสามารถส่งงานที่ต้องการให้  PROFESSIONALDATAS  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อทำการประเมินราคา  และ  ประเมินระยะเวลาการทำงานได้ทุกช่องทาง  ทั้งทาง Facebook  ทางอีเมล์  [email protected]  และ

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์ SPSS , รับแปลผล SPSS, รับ ทำ SPSS, รับจ้าง SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์ SPSS , รับแปลผล SPSS, รับ ทำ SPSS, รับจ้าง SPSS

โดยเรามีทีมงานที่คอยตรวจสอบงานตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้บริการต่อการทำงานเร่งด่วนของลูกค้า  ที่มีทั้ง  ลูกค้าในประเทศไทย  และเรียน  หรือ  ทำงานอยู่ต่างประเทศ

PROFESSIONALDATAS  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล  การทดสอบสมมติฐาน  การกำหนดค่านัยสำคัญ ที่เหมาะสม และเขียนผลการศึกษา  ทั้งภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาฝรั่งเศส  โดยบรรณาธิกรและนักภาษาศาสตร์นั้นๆ  รับรองคุณภาพและความพึงพอใจ  หากมีข้อผิดพลาดในด้านคำผิดและไวยากรณ์  รับผิดชอบแก้ไขไม่จำกัดจำนวนครั้ง  และหากการทำงานเกินระยะเวลาที่ตกลง  เรายินดีทำงานให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

การเขียนผลการศึกษาที่วิเคราะห์จากโปรแกรม  SPSS  เราไม่นำ Format งานเดิมที่เคยทำกับลูกค้าท่านก่อน ๆ  มาใช้ในการเขียนผลแบบเป็นบล็อกเดิม  เพราะอาจทำให้เมื่อตรวจการคัดลอก  Plagiarism  ทั้งจากโปรแกรม  Turn  It  In  และ  โปรแกรม  อักษราวิศุทธ์  อาจเจอปัญหา  Total  Similar  Index  ได้  การเขียนผลการศึกษา  เราใช้วิธีการทำงานอ่านตั้งแต่หัวเรื่องวิจัย  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน  เพื่อให้สามารถเขียนผลการศึกษาที่ถูกต้อง คล้องกับเป้าหมายการทำวิจัย  และมีรูปแบบการเขียนงานและภาษาที่ใช้ไม่แตกต่างจากงานต้นฉบับ

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS 

รับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูล  ลงโปรแกรม SPSS และ วิเคราะห์สถิติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ความถี่ จำนวน ร้อยละ Percentage  ค่าเฉลี่ย Mean  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard  Deviation การแจกแจงความถี่  การพล็อตกราฟ

การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA  การทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบสองทาง Pearson  Correlation เป็นต้น  รวมไปถึง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน Multiple  Regression  Analysis ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด หรือ  Ordinary  Least  Square  Method (OLS)  ทั้งวิธี Enter  Stepwise  Backward  Forward เป็นต้น

ให้บริการ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS อื่นๆ 

ให้บริการช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษา  กระบวนการทำวิจัย ตั้งแต่ การสร้างแบบสอบถาม  การออกแบบแบบสอบถาม  การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์  การแปลงข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ลงในโปรแกรม SPSS (Coding) สอนการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และ การทดสอบสมมติฐาน ด้วยคำสั่งต่างๆ

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS ด้วยการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการใช้แบบจำลองหรือ สถิติขั้นสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เช่นกัน  เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือ Factor  Analysis  การวิเคราะห์แบบจำลอง Logit และ Probit   การวิเคราะห์ MANOVA  ANACOVA  การจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Discriminant Analysis เป็นต้น รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับทำSPSS รับคีย์ข้อมูลSPSS

ขันตอนพืนฐานในการใช้ SPSS
1. สร้างแฟ้มข้อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์ หรือ เปิดจากแฟ้มข้อมูลทีได้สร้างไว้แล้ว
รวมทั้ง การจัดการข้อมูลให้พร้อมทําการวิเคราะห์
2. เลือกสถิติวิเคราะห์ หรือ แบบจำลอง ที่มีความเหมาะสม สามารถ ตอบปัญหาการวิจัย หรือ วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ในกรอบแนวคิดงานวิจัยได้
3. เลือกตัวแปรทีต้องการนํามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ลักษณะแบบสอบถาม ที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS

ลักษณะของแบบสอบถาม  ที่สามารถวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมSPSS มีดังนี้

ตอนที 1 สอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มักเป็น
คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที 2 สอบถามเกียวกับลักษณะโดยทัวไปของเรืองทีกําลังทําวิจัย มักเป็น
คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที 3 สอบถามเกียวกับความพึงพอใจ หรือ ทัศนคติในประเด็นต่างๆ ของ
เรืองทีทําวิจัย ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)
ตอนที 4 สอบถามข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงและพัฒนาในงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ที่กําลังดำเนินการอยู่ ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายเปิด (Open End)

จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์SPSS
รับทำวิจัย รับวิเคราะห์SPSS