รับทำวิจัย บทที่4

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA  EVIEW  AMOS  LISREL

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการศึกษา  รับทำวิจัย บทที่4

บริการช่วยเหลือการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) และ รับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการศึกษา รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย บทที่4

รับทำวิจัย บทที่4
รับทำวิจัย บทที่4

ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ การเขียนงานดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย พร้อมเขียนผลบทที่4

เป็นปัญหาที่สำคัญมากประการหนึ่ง สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สามารถทำงานวิจัยผ่านสามบทเรียบร้อยแล้ว เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือ เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่จัดเก็บ อยู่ในรูปอนุกรมเวลา (Time Series Data) เรียบร้อยแล้ว แต่ประสบกับปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูล

แม้ว่าจะได้พยายามอย่างสุดกำลัง สุดความสามารถ ที่จะพยายามเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสถิติ และ เศรษฐมิติ ที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่ศึกษา แต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด ของเวลาและการได้รับการช่วยเหลือให้สามารถทำความเข้าใจกับการใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถเขียนผลการศึกษา หรือ โดยทั่วไป คือส่วนของงานวิจัย บทที่4 ได้

จากการทำงานวิจัย และ วิเคราะห์ข้อมูลมายาวนานมากกว่า 15 ปี สามารถ จำแนกการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ระดับปริญญาเอก ออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทข้อมูลจำแนกตามโปรแกรมที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย

1. ข้อมูลที่่ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย ไม่ว่าจะออกแบบข้อคำถาม ในแบบสอบถามในลักษณะใด เช่น Checklist, Rating Scale หรือ การจัดอันดับ (Ranking)  ร ซึ่งพบได้ทั่วไป สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ  ศิลปกรรมศาสตร์ บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสต

รวมไปถึงข้อมูลที่่ได้จากการทดลองหรือจดบันทึก โดยที่มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก (เช่น งานวิจัยทางการแพทย์) ข้อมูลในกลุ่มนี้ จะสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรมยอดนิยม อย่าง SPSS  STATA  SAS  R

หากเป็นการใช้แบบจำลองหรือการวิเคราะห์ขั้้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ก็จะขยับไปใช้โปรแกรมที่เหมาะสำหรับแบบจำลองเหล่านี้ ได้แก่ AMOS  LISREL และ MPLUS

2. ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)  เช่น ข้อมูลตัวแปร ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Economic Variable) ข้อมูลตลาดการเงินและตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการสำมะโน ซึ่งเป็นเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูลประเภทนี้ มักพบกับงานวิจัย ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรืองานวิจัยสังคมศาสตร์ แต่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลประเภทนี้ ซึ่งโปรแกรมที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ เช่น EVIEW  STATA  LIMDEP MINITAB เป็นต้น

PROFESSIONALDATAS ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำวิจัย ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ พร้อมเขียนผลการศึกษา รับทำวิจัย บทที่4 โดยทีมวิจัยมืออาชีพ ทำงานเร็ว งานดี มีคุณภาพ ส่งงานตรงเวลา ไม่ต้องตามงาน

 

 

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย บทที่4
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย บทที่4

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย