รับทำวิจัย แก้ไขงานวิจัยด่วน

รับทำวิจัย แก้ไขงานวิจัย  รับทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำวิทยานิพนธ์  แบบผู้ช่วยและที่ปรึกษาวิจัย  รับทำวิจัย ป.โท ราคาไม่แพง  วิจัย SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL  โดยนักวิจัยมืออาชีพ งานด่วน เร่งได้  รับรองคุณภาพและการแก้ไขงานจนผ่าน

การทำผลงานวิชาการ  รับเขียนบทความ บทความวิจัย  รับทำรายงานวิจัย  รบทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ  รับเขียนบทความวิจัย, รับวิเคราะห์ข้อมูล,  รับวิเคราะห์ SPSS, รับแปลผล SPSS, รับวิเคราะห์ STATA , รับวิเคราะห์ EVIEW , รับวิเคราะห์ LISREL และ รับวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม AMOS  

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยป.โท รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำสารนิพนธ์
รับทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยปริญญาเอก สารนิพนธ์

ปรึกษาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก  รับทำวิจัย ป.โท ราคาไม่แพง สมเหตุสมผล ทันเวลา , การศึกษาหลักสูตรพิเศษ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบงานวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย การสืบค้นข้อมูลและทฤษฎี สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนผลการศึกษา จนถึงการสอบปิดเล่ม รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท รับทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ การทำวิทยฐานะ การทำผลงานวิชาการ  รับทำวิจัยSPSS  รับทำวิจัยSTATA  รับทำวิจัยEVIEW วิจัยAMOS วิจัยLISREL การเขียนและส่งพิมพ์บทความในต่างประเทศ  โดยให้บริการแบบ่ที่ปรึกษาและช่วยเหลือการทำงานในขั้นตอนต่างๆจนสอบปิดเล่ม และส่งตีพิมพ์

รับทำวิจัย รับทำรายงาน รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ รับวิเคราะห์ข้อมูล   โดยบริษัทรับให้คำปรึกษา  ตั้งแต่กระบวนการ  คัดเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสืบค้นด้วยฐานข้อมูล  การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและ วิทยานิพนธ์ในต่างประเทศและในประเทศไทย  รับแก้ไขและปรึกษา การทำสารนิพนธ์ การทำค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ รายงาน Coursework การทำ Essay การทำ Assignment และการทำโปรเจค (Project) ต่างๆ ทุกสาขาวิชา  รวมไปถึงการรับวิเคราะห์ข้อมูล รับจ้างวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยโปรแกรม EVIEW  STATA  SPSS  AMOS  และ LISREL โดยนักวิจัยมืออาชีพหลากหลายสาขา รับรองผลงาน

รับประกันการแก้ไข รับรองความพึงพอใจ แก้ไขไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับทำวิจัยตลาด วิจัย Product วิจัยการเงิน วิจัยองค์กร วิจัยบัญชี วิจัยการจัดการ

รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ รับทำวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน
วิจัยรัฐศาสตร์ วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน

รับทำวิจัยเศรษฐศาสตร์ บริหารการศึกษา รับทำวิจัยรัฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์ โดยนักกฎหมายมืออาชีพจบการศึกษาจากต่างประเทศ และวิจัยสังคมศาสตร์อื่นๆทุกแขนง

รับทำวิจัย รับทำรายงาน รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ
รับทำวิจัย รับทำรายงาน รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษ

รับทำวิจัยด้านการเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ รับทำวิจัยตลาด (Market Research) การทำวิจัยโลจิสติกส์ วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน วิจัยด้านการศึกษา วิจัยบริหารการศึกษา วิจัยศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน การสร้างสื่อการสอน การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  วิจัยรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง  รัฐศาสตร์การทูน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ  การบริหารนโยบายสาธารณะ  เป็นต้น

การวิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการแข่งขันขององค์กร การลดต้นทุน การเลือกจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม  การวางระบบบัญชี บัญชีภาษีอากร บัญชีต้นทุน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด การทำการตลาดออนไลน์ Social Network  Marketing  (6C)  การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการใช้ผู้มีอิทธิพล เน็ตไอดอล Influencer ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  การค้าระบบออนไลน์ E-Commerce  Social Media Marketing,  Digital  Marketing 

Digital Marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด (Marketing)  ประยุกต์หรือบูรณาการกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)     เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้มากที่สุด   เพราะปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการทำการตลาดไม่สามารถหยุดแค่การตลาด Offline อีกต่อไป 

การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่ทันสมัยของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือสื่อออนไลน์ ต่างจากการรับสื่อในอดีตที่จำกัดเฉพาะ  สื่อโทรทัศน์ วิทยุ  หนังสือพิมพ์  ซึ่งเป็นสื่อที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ไม่ทั่วถึงเท่ากับสื่อออนไลน์

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิจัยบัญชี รับทำวิจัยป.โท รับทำสารนิพนธ์ บริหารธุรกิจ
รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยบัญชี การจัดการ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับประมวลผลข้อมูล รับรันข้อมูล โปรแกรม SPSS  SAS  EVIEW  STATA  AMOS และ LISREL โดยทีมที่พร้อมที่สุด รวดเร็วที่สุด ราคาดีที่สุด

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย กฎหมาย การทำวิทยานิพนธ์ การทำค้นคว้าอิสระ กฎหมาย นิติศาสตร์ สามารถทำวิจัยกฎหมายด้วยการสืบค้นกฎหมายทั้งระบบ CIVIL LAW และ LAW จากฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศมากกว่า 50 แหล่ง และฐานข้อมูลกฎหมาย วิทยานิพนธ์ กฎหมาย นิติศาสตร์ บริการรับรวบรวมสืบค้นคำพิพากษา หมายเลขคดี ฎีกาต่างๆ พร้อมเรียบเรียงและจัดเก็บพร้อมสำหรับการทำวิจัยกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

รับทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ และ  วิจัยรัฐประสาสนศาสตร์  MPA  MPPM ในหัวข้อ และ คำหลัก ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัฒนธรรมองค์การ  สมรรถนะบุคคล สมรรถนะองค์การ  ประสิทธิผลองค์การ ประสิทธิภาพองค์การ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รับทำวิจัย รับทำรายงาน รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศษวิจัย รัฐศาสตร์ และการจัดการ เกี่ยวกับ แรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำภายใต้ภาวะวิกฤติ ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย ผู้นำแบบเผด็จการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  สวัสดิการ  นโยบายสาธารณะ

รับสืบค้นข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม Literature Review
รับสืบค้นข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม Literature Review

การวัดผลการดำเนินงานขององค์การรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐวิสาหกิจ การธำรงรักษาพนักงาน การคงอยู่ของพนักงาน  ความภักดีของพนักงานต่อองค์การ เป็นต้น

PROFESSIONALDATAS บริการรับวิเคราะห์ข้อมูล รับประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรมสถิติ โปรแกรมเศรษฐมิติ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม STATA  SPSS  R  AMOS  EVIEW  LISREL  SAS  MINITAB  MATHLAB รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง เขียนผลการศึกษา RESULT  FINDING ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมรับประกันผลงาน การแก้ไขงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะผ่าน

ให้คำแนะนำ การเขียนส่วนของสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ด้วยการเชื่อมโยงผลการศึกษาไปสู่งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีต่างๆ แนวคิด หลักการ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง และสมเหตุสมผล ทั้งผลการศึกษาที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับ งานวิจัย และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดตัวแปร กรอบแนวคิดงานวิจัย และ ผลการศึกษาที่ขัดแย้ง และไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

PROFESSIONALDATAS  ให้บริการ  รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูล  เก็บแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม ภาคสนาม การเก็บแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์EVIEW
รับวิเคราะห์ข้อมูลSTATA รับทำSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS รับวิเคราะห์EVIEW

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง แนวทางปฏิบัติสำหรับการเก็บแบบสอบถามอย่างมืออาชีพ และการลงรหัส ข้อมูล สำหรับการนำข้อมุลไปใช้ในขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • บริการเขียนบทความวิชาการ บริการ เขียนบทความวิจัย การทำรายงานการวิจัย รายงานวิจัยด้านการเงิน รายงาน วิจัย บัญชี วิจัย เศรษฐศาสตร์ วิจัย รัฐศาสตร์ บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์  บทความ
  • วิจัย โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน  บทความ ด้านกลยุทธ์ การจัดการ การบริหารงานก่อสร้าง การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน , การวิเคราะห์ SWOT การเขียนแผนธุรกิจ BUSINESS  PLAN แผนการตลาด MARKET PLAN  การวิเคราะห์กลยุทธ์คู่แข่ง
  • การสืบค้นข้อมูลเพื่อการแข่งขัน เช่น ยอดขาย ภาษี, รายได้ งบการเงิน งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์, กระแสเงินสด กิจกรรมการจัดหาเงิน,  ข้อมูลในตลาดการเงิน ,ตลาดทุน ตราสารหนี้ พันธบัตร ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ,
  • ผลการดำเนินงานองค์กร ,ผลการดำเนินงานกองทุนรวม การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  ,  ประเภทต่างๆ เช่น วิธี Treynor Sharpe เป็นต้น
  • การวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์, ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์, การวิเคราะห์โครงการ, Project Analysis ,การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน (IRR) ,การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ,Payback Period ,หรือ PB ,การวิเคราะห์ความไว ,Sensitivity  Analysis เป็นต้น

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัยการเงิน
  2. รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม EVIEW
  3. รับทำวิจัย การศึกษา บริหารการศึกษา 
  4. รับวิเคราะห์ข้อมูล STATA