รับทำวิจัยการเงิน

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน  ให้คำปรึกษาการทำวิจัยการเงินในระดับปริญญาเอก โดยนักวิจัยปริญญาเอกด้านการเงิน 

บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับสอน การวิเคราะห์EVIEW  รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราให้บริการเป็นที่ปรึกษา รับทำวิจัยการเงิน ในลักษณะ ผู้ช่วยทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์  จำนวนมาก ที่ประสบกับปัญหาการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สาขาการเงิน ทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน (MBA.FINANCE) วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน และ เศรษฐศาสตร์การเงิน สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ  ทั้งความแม่นยำองค์ความรู้ด้านการเงิน ทฤษฎีตลาดทุน การบริหารการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน ตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้  

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน
รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน

ความแม่นยำด้านแบบจำลองเศรษฐมิติ สถิติ และคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะโปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยการเงิน ได้แก่ STATA  EVIEW  และ LIMDEP ทำให้เราสามารถให้การช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา  การเป็นที่มหรือผู้ช่วยวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการทำวิจัยการเงินทุกประเภท และทุกระดับ  ผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบ พื้นฐานและองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัยการเงิน ได้ทุกด้าน ทุกมิติ ( 5 ข้อที่ต้องรู้ก่อนจ้างที่ปรึกษาวิจัยการเงิน

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธื
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธื

ทีมงานคุณภาพ เชี่ยวชาญการทำวิจัยด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิทยาศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงิน) และ วิศวกรรม การเงิน หลายคนจ้าง

ที่ปรึกษา ทำวิจัย การเงิน  จ้างทำ วิจัย การเงิน ปรึกษาคนที่ รับทำค้นคว้าอิสระการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ   บทความนี้ จะนำเสนอเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยด้านนี้  ถ้าหากผู้จ้างทีมวิจัยหรือหาที่ปรึกษาวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงมีโอกาสล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องหาทีมอื่นแก้งานให้ มีอะไรบ้าง

รับทำวิจัยการเงิน จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสาตร์   วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ การเงิน  วิศวกรรมการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยการเงิน มีความรู้ และ ประสบการณ์การทำวิจัยการเงินมากกว่า 15 ปี

1.ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้แต่ความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ   งานวิจัยด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จำเป็นต้องอาศัยเนื้อหาความรู้ประกอบที่สำคัญมากกว่า ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  บางคนอาจจะสามารถอบรมเพื่อทำความเข้าใจการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมเศรษฐมิติได้ เช่น EViews หรือ Lindep เพราะเป็นโปรแกรมที่ถ้าหากมีพื้นฐานการวิเคราะห์จากโปรแกรมอื่นๆ เช่น STATA หรือ SPSS การทำความเข้าใจการใช้คำสั่งของ EViews จึงไม่ยากเกินไป

หากแต่ความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์อย่างเดียว แม้จะสามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้ว  หากไม่มีความรู้เศรษฐมิติที่ลึกซึ้่ง  ไม่มีความรู้พื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่น เช่น ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานเชิงลึก  นโยบายเศรษฐกิจ มหภาค  นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบ ภายใน และ ภายนอก การวิเคราะห์ทฤษฎีด้านตลาดทุนและการเงินธุรกิจ  จะทำให้ไม่สามารถเขียนผลการศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น  บางงานเขียนออกมาในลักษณะการตลาด หรือ การจัดการมากเกินไป ทำให้ถูกวิจารณ์งานในเชิงลบจนต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด 

2.ความรู้พื้นฐานแน่นแต่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ไม่ได้ เหตุผลข้อสองนี้ ตรงกันข้ามกับเหตุผลข้อแรก  กล่าวคือ แม้ว่าจะมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอตาม ที่กล่าวไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง  แต่หากนักวิจัยไม่สามารถใช้ โปรแกรมวิเคราะห์เศรษฐมิติ ที่มีความซับซ้อนของแบบจำลอง มากกว่าแบบจำลองทางสถิติทั่วไป  แม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้เพียงพอ

แต่ไม่สามารถใช้คำสั่งหรือ เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ การเขียน และ การใช้คำสั่งโปรแกรมวิเคราะห์เช่น EViews STATA หรือ LINDEP ก็ไม่สามารถทำงาน ให้สำเร็จได้เช่นกัน

3.ขาดความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยด้านการเงินและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ การเงิน และ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series Data) ทั้งรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน

ซึ่งข้อมูลทางการเงิน ส่วนใหญ่  ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่า 1 ปี หรือ 3 ปี จำเป็นต้องใช้ “ฐานข้อมูล” ที่มีการเก็บรวบรวมไว้โดยเฉพาะ และต้องมีการสมัครสมาชิก แบบเสียเงิน หรือ เป็นสมาชิก ซึ่งหาก นักวิจัย ไม่ได้ทำวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้บ่อยๆ จะไม่คุ้มค่ากับการเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้  โดยมากอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่สามารถโหลดได้ฟรี หรือค้นใน Google ซึ่งไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและไม่สามารถค้นย้อนหลังได้มากนัก

4.ขาดความรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงิน งานวิจัยด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์การเงิน ที่มีสัดส่วนงานวิจัยจำนวนมาก วิเคราะห์ผลกระทบจากข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งนอกจากจะทราบว่าจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ไหน  ยังต้องรู้และเข้าใจ ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ว่ามีผลกระทบ หรือ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร

โดยมาก มักจะเชื่อมโยง อัตราส่วนทางการเงิน  กับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ดัชนีราคา  ราคาหลักทรัพย์,อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ของหลักทรัพย์หรือกิจการนั้นๆ    ซึ่งงบการเงินบางฉบับไม่ได้มีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินไว้ทั้งหมดหรือจำแนกให้เห็น ตามรายละเอียดของ ตัวแปร แต่ละตัวแปรที่ต้องการ

ผู้วิจัยต้องมีความแม่นยำเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งบดุล  งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หรือแม้แต่งบแสดงส่วนของเจ้าของ  เพื่อดึงตัวเลขที่ถูกต้องเหล่านี้มาใช้  โดยไม่ทำให้ผลการศึกษาผิดเพียนไปจากความเป็นจริงเพราะมีการนำเข้าตัวเลขที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

5.ขาดความเพียรพยายามและทีมงานที่เพียงพอ  จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่างานวิจัยการเงิน การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำดุษฎีนิพนธ์ทางการเงินหรือเศรษฐศาสตร์  โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นงานวิจัยที่ต้องอาศัย องค์ประกอบสำคัญหลายประการ

หากบุคคลหรือทีมที่รับงานไม่มีความสามารถพอ ขาดคนช่วยเหลือ  ขาดทีมงาน ทำแบบลุยเดี่ยว  ไม่มีทางทำงานเหล่านี้ ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดได้เลย  เพราะโดยทั่วไปงานวิจัยเหล่านี้มักจะมีการเข้ามาติดต่อปรึกษา เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไประยะหนึ่งแล้ว  ไม่ได้ถูกเข้ามาปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการทำวิจัย  เพราะฉะนั้น  การทำงานในแต่ละชั่วโมงมีคุณค่ามาก ไม่สามารถทิ้งเวลาไปได้  จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

1. เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย