ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ข้อคิดเกี่ยวกับการจ้างทำวิจัย  ผู้ช่วยทำวิจัย และ ที่ปรึกษาวิจัย

การมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยทำดุษฎีนิพนธ์  Dissertation Assistance หรือ การทำวิจัย ปริญญาเอก และปริญญาโท  Master  Thesis ผู้ช่วยวิจัย Research  Assistance  ที่ปรึกษาวิจัย

สิ่งที่คนทั่วไปคิด คือ ทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ มีการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย การสอนวิชาสถิติ รวมทั้งมีที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ด้วย  น่าจะไม่จำเป็น

ลองจินตนาการ ผู้ชายสูงวัย ใกล้เกษียณที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน หรือ พนักงานธนาคารทำงานสาขาในห้างฯ หยุดวันเสาร์ทำงาน 7 วันเข้า 10โมง เลิกสามทุ่มครึ่งต้องนั่งทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ อย่างเอาจริงเอาจัง  เนื่องจาก ต้องส่งงานวิจัยในเทอมการศึกษานี้่ซึ่งเป็นการศึกษาสุดท้าย  แต่สิ่งที่บุคคลท่านนี้ต้องเผชิญอยู่สำหรับ ผู้ช่วยทำวิจัย และ  การทำวิจัย

  • งานประจำที่ทำอยู่ บางวันทำ 12ชั่วโมง หยุดเสาร์อาทิตย์หรือบางรายาหยุดแค่วันอาทิตย์
  • ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งงานประจำทางตรง งานประจำทางอ้อม กิจธุระในชีวิตส่วนตัว
  • เรียนสถิติจริง  แต่สถิติที่เอามาใช้กับแบบสอบถาม กับเครื่องมือวิจัยที่จะใช้คืออะไร เรียนแล้วไม่รู้เรื่อง ถามอาจารย์ก็ยังไม่เก็ท
  • โหลดโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ยาก มหาลัย ก็ไม่มีให้ คณะก็ไม่ได้จัดหาให้ อาจารย์ก็ไม่ได้สอนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมนี้หรือแบบจำลองนี้
  • จะสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ก็ยุ่งยาก  บางฐานข้อมูล ต้องเข้าไปใช้ที่มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลที่อยากได้คณะก็ไม่ได้จัดหาให้
  • ได้เนื้อหาที่ต้องการแล้วจะเอามาเขียนบทสอง  เรียบเรียงยังไงก็เจอ Plagiarism มหาวิทยาลัยให้ไม่เกิน15 แต่ตรวจ อัษราวิศุทธ์/turn it in เจอไป 75%
  • ทำวิจัยเต็มเล่ม วิทยานิพนธ์เต็มเล่มเสร็จแล้ว ทำไม หาสำนักพิมพ์เพื่อ ตีพิมพ์บทความวิจัยยาก  ของมหาวิทยาลัยก็บอกเต็ม ติดต่อยากมากด้วย

ตัวอย่างนี้ คือ แค่ส่วนหนึ่ง และน่าจะเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะปัญหาจริงๆ มีมากกว่านี้มาก  บางมหาวิทยาลัย บางคณะ ให้ผู้ทำวิจัยต้องใช้โปรแกรมที่ต้องการตัวหนึ่ง  แต่คณะไม่มี มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดเตรียมโหลดโปรแกรมนี้ไว้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ก็มี  หรือสถิติบางตัว โปรแกรมบางโปรแกรม ที่ต้องใช้วิเคราะห์ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีความชำนาญ ให้คำแนะนำได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง บางทีทำไปแล้วถูกแก้ทิ้งเกือบหมดเมื่อเจอกรรมการก็มาก

ข้อจำกัดต่างๆ เนื่องจากในเมืองไทยบางหลักสูตร หรือจำนวนมาก คือ ผู้เรียนไม่ได้เรียนเต็มเวลา  เปิดหลักสูตรเป็นภาคพิเศษ ภาคพิเศษเหนือพิเศษ  พิเศษยิ่งกว่าพิเศษ เรียนสัปดาห์ละครั้ง เจออาจารย์ไม่กี่ครั้งต่อเทอม  เพราะฉะนั้นโอกาสที่คนทำงานจะได้พูดคุยสอบถาม และ ได้รับคำแนะนำจะน้อย เมื่อเทียบ กับ หลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและมีโอกาส เจออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาราชการ หรือ ตามเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านให้เข้าพบได้

ผู้ช่วยทำวิจัย  ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์  ตั้งแต่ กระบวนการกำหนดหัวข้อวิจัย  Thesis  Topic  Research  Topic  การเรียบเรียงเพื่อแสดงที่มา และ ความสำคัญของปัญหา  การกำหนดปัญหาวิจัยที่ถูกต้อง  การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย  สมมติฐานการวิจัย  การเขียนนิยามศัพท์  การใช้ฐานข้อมูล  วิจัย  วิทยานิพนธ์  ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ

การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Related  Research  การทำตาราง สรุป สังเคราะห์ ตัวแปร เพื่อกำหนด ตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัย  Conceptual  Framework  การเขียน ระเบียบวิธีวิจัย  Research  Methodology  การกำหนดประชากร  การคำนวณขนาดตัวอย่าง  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  เช่น การสุ่มอย่างง่าย  การสุ่มแบบชั้นภูมิ ฯลฯ

รวมไปถึง  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้โปรแกรม สถิติ และเศรษฐิมิติ ที่ถูกต้อง เหมาะสม กับรูปแบบการวิจัย และสถิติ รวมถึง แบบจำลองที่ใช้  เช่น โปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL  LINDEP  MINITAB  SAS  mPLUS  MINITAB  เป็นต้น

บริการเก็บแบบสอบถาม  สร้างแบบสอบถาม  ทำแบบสอบถามออนไลน์  สอนการทำแบบสอบถามออนไลน์  การออกภาคสนาม  การสนทนากลุ่ม  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การทำ Focus  Group  เทคนิคการสังเกตการณ์  การทำงานวิจัยที่ต้องอาศัยการทบทวนเอกสาร  Documentary  Research

บริการคีย์ข้อมูล จากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรมวิเคราะห์ เช่น โปรแกรม SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL  LINDEP  MINITAB  SAS  mPLUS  MINITAB  เป็นต้น  ในเวลาอันรวดเร็ว  ถูกต้อง  ทันเวลา

บริการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย โปรแกรม สถิติสำเร็จรูป  เช่น SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL  LINDEP  MINITAB  SAS  mPLUS  MINITAB  เป็นต้น  พร้อมเขียนผลการศึกษา  สอนการแปลผล  การอ่านผลลัพธ์ พรินท์เอาท์ ที่ได้จากโปรแกรม สถิติ และเศรษฐิมิติ ต่างๆ

แนะนำการเขียนผลการศึกษา ฉบับเต็ม หรือ ฉบับสมบูรณ์  การสรุปผลการศึกษา  การเขียนอภิปรายผลการศึกษา หรืออภิปรายผลการวิจัย ที่ถูกต้อง ตรงตามหลักการวิชาการ  ทั้งการยกสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยง กับแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รับเขียบทความ แปลงจากวิจัยฉบับเต็ม สู่การทำเป็นบทความวิจัย หรือรายงานวิจัย ฉบับย่อ  พร้อมแนะนำการส่งตีพิมพ์ บทความวิจัย ทั้งตีพิมพ์ ในประเทศ และตีพิมพ์ ต่างประเทศ เช่น การตีพิมพ์ใน ISI  และ การตีพิมพ์ SCOPUS  โดยให้คำแนะนำตั้งแต่การเขียนบทความที่ได้มาตรฐาน  การส่งเอกสาร ขั้นตอนการติดต่อ ต่างๆ เป็นต้น

โดยนักวิจัย  ที่มีประสบการณ์ ทำวิจัย  ทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการส่ง บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ ในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่า 1500 เล่ม  ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์