ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์

ศูนย์ให้บริการงานวิชาการ   ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยทุกประเภท

ทีมวิจัยมืออาชีพ  มีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยหลายสาขา  ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์ ในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา  เช่น  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ  การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน  งานวิจัย และ วิทยานิพนธ์กฎหมาย และ วิทยานิพนธ์ ในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์
ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์

ให้บริการคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รวมไปถึง การศึกษาอิสระ (IS) แบบที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัย ทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal)
  – การคิดหัวข้อวิจัย
  – การกำหนดขอบเขตการวิจัย
 2. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเทคนิคการเรียบเรียงบทนำ
  – การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา ด้วยเทคนิคการฉายภาพใหญ่ การนำเสนอสถิติ ตัวเลข ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบที่มาและความสำคัญ เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญ
  – กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
  – การสร้างกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย
  – การกำหนดขอบเขตการศึกษาและตัวแปร
  – ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย
 3. การเขียนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
  – การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
  – สืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เพิ่งจัดทำไม่เกิน 5 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. การจัดทำบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  – การกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย
  – การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง
  – การออกแบบสอบถาม การคิดข้อคำถาม
  – การทำแบบสอบถามออนไลน์ และการแชร์ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์
  – การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (Item-Objective Congruence Index : IOC)
  – การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
  – การกำหนดการวิเคราะห์ทางสถิติที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐาน
 5. การจัดทำบทที่ 4 ผลการวิจัย โดยการจัดทำผลการวิจัย สร้างตารางและเขียนพรรณาผลการวิจัย
 6. การจัดทำบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย
 7. บริการอื่น ๆ ในการ ทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบครบวงจร
  – การจัดรูปเล่มงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตามรูปแบบของสถาบัน
  – การเขียนบทคัดย่องานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)
  – การจัดทำสื่อการนำเสนอ Presentation ในรูปแบบ Power Point
  – การจัดทำบทความทางวิชาการ (Research Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  – การเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ หรือ การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Conference)

โดยทีมวิจัย บุคลากรมืออาชีพ ที่มีพื้นฐานความรู้ในศาสตร์เฉพาะหลายสาขา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยทุกประเภท มากกว่า 15 ปี เชี่ยวชาญงานวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนด   รับรองและรับประกันคุณภาพของงาน รับผิดชอบช่วยเหลือจนถึงการตีพิมพ์บทความในสารวารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ

ปรึกษาการทำดุษฎีนิพนธ์

Let a dissertation consultant provide the help you need to complete your degree!

A dissertation consultant mentors graduate students through the dissertation process. Over the past 22 years, we’ve assisted thousands of students to successfully complete their dissertations, and we will help you too! We’ve established a collaborative process to get you through the process quickly and smoothly, and we know what it takes to get your dissertation approved.

Studies show that over 40% of graduate students do not complete their programs. We’re here to make sure you achieve your goals, complete your dissertation, and don’t end up spending thousands of dollars on tuition and years of your life just to end up

Dissertation Consulting Services

 • Research Topic Selection:
 • Concept Paper, Proposal Writing, and Prospectus: Work with you to develop research questions and testable hypotheses, find gaps in the literature, create a problem statement, select a theoretical framework, and sketch out a methodology.
 • Introduction: Assist you to identify and articulate the research problem, describe the theoretical construct, and clearly talk about the nature of the study.
 • Literature Review:   story and drives towards your research questions. We ensure the gap in the literature is clearly stated and aligns with the problem statement. We help replace and update articles as necessary.
 • Methodology: Help you select and discuss the research design, and provide the steps necessary to carry out a qualitative or quantitative study. Ensure the data plan and sample size are accurate, and select the correct analyses.
 • IRB/URR:  Help effectively address needed revisions to ensure speedy approval.
 • Data Management:
 • Quantitative Data Analysis: Validate your data plan, conduct descriptive statistics, assess assumptions, and help to generate and present analyses, and create tables and figures.
 • Qualitative Data Analysis: Assist in conducting case study, phenomenological, or grounded theory research. Help includes transcribing interviews, coding data, selecting themes, and assessing the reliability of the themes.
 • Discussion: Help you to interpret your results, discuss the theoretical and practical implications of your findings, and the relation to existing literature. Assist in developing future research.
 • PowerPoint: Edit your PowerPoint slides to ensure highlights of your study are presented clearly.
 • Oral Defense: Help prep you for preliminary and final oral defense