ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

แนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับการวิจัยบริหารการศึกษา

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

จากการวิเคราะห์เนื้อหาและบริบท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย (Related Research / Relevant Research) รวมไปถึงทฤษฎี (Theory) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านการศึกษา และการบริหารการศึกษา  สามารถสรุป ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา ที่สามารถนำมาทาวิจัยเกี่ยวกับบริหารการศึกษาดังนี้

1.งานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษาแต่ละระดับ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีกดังนี้

1.1 การเตรียมนโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.2 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.3 การพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา

1.4 การดำเนินการตามนโยบาย และการวางแผนการศึกษา และ

1.5 การประเมินผล ติดตามการใช้นโยบาย และแผนการศึกษาแต่ละประเภท

2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพ และการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้ดังนี้

2.1 พฤติกรรมผู้นำ  ภาวะผู้นำ คุณลักษณะผู้นำ  แบบของผู้นำ ทักษะความเป็นผู้นำ และการใช้พลังอำนาจของผู้นำ โดยศึกษาร่วมกันกับตัวแปรคุณลักษณะ ของผู้บริหารอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำเสนอ รุปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ และพฤติกรรมนั้นๆ ได้

2.2 แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร และส่งเสริมวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  โดยจัดกลุ่มเนื้อหาสาระย่อยๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวท่างการพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา รวมไปถึง การประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา และนำเสนอรูปแบบ การพัฒนาผู้บริหารในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. งานวิจัย เกี่ยวกับองค์การ และการพัฒนาองค์การทางการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 4 กลุ่มคือ

3.1 องค์ประกอบของตัวแปร ที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ หรือ ระดับประสิทธิผลองค์การ หรือ เปรียบเทียบกับประสิทธิผลระหว่างองค์การ หรือ ความสัมพันธ์ หรือ ความมีอิทธิพลของประสิทธิผลองค์การต่อ ปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ความสำเร็จขององค์การด้วย)

3.2 องค์ประกอบ ของตัวแปร ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การ หรือระดับประสิทธิภาพ ขององค์การ รวมไปถึง การเปรียบเทียบระหว่าง ประสิทธิภาพขององค์การ หรือ ความสัมพันธ์ ตลอดจน อิทธิพลระหว่างประสิทธิภาพขององค์การ กับตัวแปรอื่นๆ

3.3 องค์ประกอบ หรือ ปัจจัยขององค์การ หรือ สภาพของตัวแปรต่างๆขององค์การ ตลอดจน การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ขององค์การ กับตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ

3.4 องค์ประกอบ หรือ ตัวแปร ปัจจัย ที่มีผลต่อการบริหารองค์การ หรือ ระบบของการประกันคุณภาพขององค์การ หรือ การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ หรือ การเปรียบเทียบคุณภาพ ระหว่างองค์การ หรือ ระดับคุณภาพขององค์การ รวมไปถึง การศึกษาแนวโน้ม การพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยมุ่งเน้น องค์การด้านการศึกษา สถานศึกษา

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์
4. งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม ได้อีก 8 กลุ่มย่อย ดังนี้

4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ  แบ่งออกเป็น 6 ประเภท

4.1.1 แนวทางการพัฒนาและการแสวงหารูปแบบของการบริหารงานวิชาการ หรือ การดำนินวิชาการและการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

4.1.2 แนวทางการพัฒนาและการแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือ ปัจจัย (องค์ประกอบ) ทีÉส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.1.3 คุณลักษณะความต้องการหรือบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน กับการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน การนิเทศการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.4 .รูปแบบการบริหารการใช้และ/หรือการพัฒนาหลักสูตร
4.1.5 การพัฒนางานและกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน
4.1.6  รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคลากร สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ
4.2.1 รูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรตามลักษณะที่เป็นองค์รวม แต่ละองค์ประกอบหรือขั้นตอนย่อย
4.2.2คุณลักษณะ หรือองค์ประกอบย่อยหรื อสมรรถภาพหรื อ พฤติกรรมของบุคลากรโดยศึกษาสภาพที่เกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่น หรือ ผลที่มีต่อตัวแปรอื่น

4.2.3 ลักษณะการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยศึกษาสภาพที่เกิดจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่นหรือผลที่มีต่อตัวแปรอื่น
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานธุรการ   การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุสามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
4.3.1 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนางานธุรการ การบริหารงบประมาณการเงินและ พัสดุ
4.3.2 การวิเคราะห์งาน การพัฒนาระบบหรือการจัดทําคู่มืองานธุรการการเงิน และพัสดุ
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม เน้นการศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินการและการบริ หารอาคารสถานที่และ / หรือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหรือ สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน นําเสนอแนวทางและรูปแบบการพํฒนา
4.5 านวิจัยที่เกี่ยวกับ บริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา สามารถจัดกลุ่มสาระย่อยได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
4.5.1 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ สมรรถภาพ พฤติกรรมและ/หรือการดําเนินชีวิตของนักเรียนหรือนักศึกษาโดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือผลที่เกิดกับปัจจัยอื่นๆ
4.5.2 แนวทางพัฒนาหรือรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา
4.5.3 งานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารหรือการดําเนินงานกิจการนักเรียน นักศึกษาโดยศึกษาสภาพหรือปัญหา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบ
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน กลุ่มสาระนี้เป็นการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารงานและ/หรือผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยการศึกษาระดับหรือปัจจัยที่สัมพันธ์หรือส่งผลการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารโรงเรียน
4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ สามารถจัดกลุ่มสาระย่่อยได้ 2 กลุ่ม คือ
4.7.1 แนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อ การบริหารการศึกษาโดยศึกษาระดับ ปัจจัยที่มีผลและผลต่อปัจจัยอื่น
4.7.2  สภาพ ปัญหาการใช้และผลการใช้นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการศึกษา และนำเสนอ
4.8งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารเวลา กลุ่มสาระนี้ เน้นนักศึกษาการใช้หรือการบริหารเวลา ของผู้บริหารสถานศึกษา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบและการใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา จัดกลุ่มสาระย่อยได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
5.1 การทดสอบและการใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการบริหารการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน โดยศึกษาระดับตัวแปร หรื อเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร หรือความสัมพันธ์ และ/หรือความมีอิทธิพลของตัวแปร
5.2 การศึกษาเทคนิคการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพล ของเทคนิคการบริหารกับตัวแปรอื่น
5.3 ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความ สัมพันธ์และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางการบริหารกับตัวแปรอื่น
5.4  บทบาททางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพลของบทบาททางการบริหารกับตัวแปรอืÉน
5.5 รูปแบบหรือระบบทางการบริหารหรือการเปรียบเทียบและ/หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ รูปแบบหรือระบบการบริหารและ/หรือความสัมพันธ์และอิทธิพลของรูปแบบหรือระบบการบริหารกับตัว
แปรอื่น
5.6 การวิเคราะห์หลัก แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการบริหารการศึกษา ทั้งเฉพาะตัวแปร และการบูรณาการตัวแปร

6. งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลและติดตามโครงการทางการศึกษา จัดได้  2 กลุ่ม ดังนี้
6.1 การประเมินโครงการทางการศึกษาและอื่นๆ
6.21 การติดตามการดําเนินการตามนโยบายแผน โครงการการใช้กฎหมายและอื่นๆ

 

 

ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา
ประเด็นวิจัยบริหารการศึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

 

อ้างอิง

  1. เทคนิคการทำวิจัย