ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์

ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) เป็นกระบวนการค้นคว้าหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรในองค์กร การตรวจสอบขวัญกำลังใจ ความคิดเห็นของ พนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่การทางาน และสิ่งที่พนักงานต้องการ และคุณภาพชีวิต เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่มีระบบ  ดังนั้น กระบวนการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์  จึงต้องมีการกำหนดตัวแปร และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้

เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก เหล่านี้ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก 

 1. การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
 2. การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้
 4. การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach)
 5. การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง
 6. ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย 
 7. รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

บางหัวข้อ หรือ บางขั้นตอนจะต้องทำควบคู่กันไป  สามารถทำไปแก้ไปได้ เพราะ ไม่ได้เรียงลำดับ ตามขั้นตอนแน่นอนตายตัวนัก เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก  เหล่านี้ เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปบูรณาการกับนักวิจัยแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย จากการ รับทำวิจัยปริญญาเอก และ รับทำดุษฎีนิพนธ์ งานทุกชิ้นจะมีเทคนิคการทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้

หัวข้อ ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้

 1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง : หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจ พลังงานในประเทศไทย 
 2. การบริหารตามยถากรรม
 3.  การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล (Resources management for educational administration of municipalities)
 4. แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา
 5. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต (The information and communication technology administration in) 
 6. แบบจำลองความสัมพันธ์ ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา
 7. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 8. A Study of Factors of Human Resource Management Influencing the Performance of Thai Infrastructure Contractors UsingStructural Equation Modeling
 9. ปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อิสลามแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ การผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1. เป็นผู้นําความคิดและนักวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการ บูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจหรือองคการทางการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้น คัดสรรข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย รวมไปถึง แผนการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้หลักกระบวนการวิจัย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือแบบจําลอง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการวิชาการ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การนําเสนอและการเขียนงานวิชาการในงานด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์หรือในงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

 

ให้บริการ รับทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก โดยนักวิจัยปริญญาเอกหลายสาขา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการทำดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก มากกว่า 17 ปี ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. รับทำวิจัย
 4. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์
 5. วิจัยmba
 6. รายชื่อวิจัยป.เอก

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย