งานวิจัยบริหารธุรกิจ

งานวิจัยบริหารธุรกิจ

ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยป.โท บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

การทำวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ  สำหรับในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA หากไม่ได้มีการกำหนดสาขาอย่างเป็นทางการ นักศึกษา สามารถเลือกทำ วิจัยบริหารธุรกิจ ได้อย่างค่อนข้างหลากหลาย ทั้ง การตลาด การเงิน  การจัดการทั่วไป  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น  ส่วนงานวิจัย สาขาการบัญชี จะต้องเป็นการเลือกเรียนเฉพาะทาง หรือ เฉพาะสาขา ด้านการบัญชี เท่านั้น 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยบริหารธุรกิจ

20 ตัวอย่าง งานวิจัย สาขา บริหารธุรกิจ

1กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ = Decision making process of consumers in Bangkok towards purchasing passenger car tires 
2กระบวนการตัดสินใจของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก = Decision process of employees of companies in 304 industrial park, Prachin Buri province towards purchasing computer notebooks 
3กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด = Social responsibility strategy of Nithi Foods Company Limited
4การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซี่เซต = Selection of logistics service providers for Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying analytic hierarchy process and fuzzy set theory for decision making 
5การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Selection of Logistics Service Providers of Hana Microelectronics Public Company Limited, the Northern Region Industrial Estate, by Applying the Analytic Hierarchy Process 
6การจัดการความขัดแย้งของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม = Employee conflict management of Actone Limited Partnership (1994), Nakhon Pathom province / ณัฏฐ์ณัฏฐา คำวิเศษ / 2554 /Full Text
7การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Human resource management of construction businesses in Chiang Mai Province 
8การใช้การวิเคราะห์ดาต้าเอ็นวิลอปเมนท์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในจังหวัดลำปาง = Applying data envelopment analysis to assess efficiency of coal fired Thermal power plants of the electricity generating authority of Thailand in Lampang Province 
9การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์จัดตามลักษณะเฉพาะของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolio constructed by characteristics of stocks in the stock exchange of Thailand 
10การดำเนินการของธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Operations of massage-for-health business in Mueang Chiang Mai District 
11

การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of pharmacy division at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province / อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล / 2554 /Full Text

12การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสำนักงานเขตเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of Krung Thai Bank Public Company Limited Branches within Chiang Mai Regional Office / ธิตินาถ พลอยองุ่นศรี / 2554 /Full Text
13การประยุกต์ใช้แบบจำลองราคา 4 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศไทย = Performance evaluation of equity fund in Thailand using the four factor pricing model 
14การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อตราสินค้าแอมเวย์และตราสินค้ากิฟฟารีน = Comparison of brand perception of consumers in Mueang Chiang Mai District towards Amway and Giffarine brands 
15การเปรียบเทียบความแม่นยําในการประเมินมูลค่าออปชันโดยใช้แบบจําลองพาธอินทิกรัลกับแบบจําลองแบล็คโชลส์ = Comparison of options valuation between path integral model and black-scholes model 
16การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ = Development of prototype tool for classifying and analyzing common stocks based on value characteristics and firm size 
17การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการจูงใจ = Development of e-learning courseware on motivation 
18การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจ = Development of e-learning courseware on business plan development
19การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการสื่อสารในองค์การ = Development of e-learning courseware on organizational communication 
20การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องภาวะผู้นํา = Development of e-learning courseware on leadership 

 

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยบริหารธุรกิจ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยบริหารธุรกิจ

อ้างอิง

  1. รับทำวิจัย
  2. รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย