การเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพ  สามารถนำเสนอองค์กร และสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ หรือสำหรับนำเสนอแผนสำหรับผู้ถือหุ้นในบริษัท เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ มีดังนี้

1.แนวคิดหลักของธุรกิจ  แนวคิดหลักของธุรกิจ คือ ภาพใหญ่หรือภาพหลักของธุรกิจเรา สำหรับใช้ในการนำเสนอ  เพิ้อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจให้กับผู้บริโภค ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการจัดทำแผนธุรกิจ เพราะข้อมูลของแนวคดหลักธุรกิจนี้สามารถใช้ในการดึงดูดให้ผู้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจของเรา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความยาวอยู่ที่ 1-2 หน้ากระดาษ A4  ประกอบด้วย

 • ภาพรวมธุรกิจ  คือ ส่วนที่แสดงถึงแนวคิด ความเป็นมา และธุรกิจหรือบริหารหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ
 • โอกาสและการแข่งขัน  ในที่นี้ คือ การพยากรณ์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจ ที่แวดล้อมด้วยคู่แข่งขัน ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสในการอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ
 • เป้าหมาย  คือ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจเรา  เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางเบื้องต้นที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • กลยุทธ์  คือ การบอกถึงแนวทางรวมถึงวิธีการ แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราให้อยู่รอดได้ในระยะยาว
 • แผนการลงทุน  เป็นการแสดงเกี่ยวกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถพยากรณ์ได้สำหรับความเสี่ยง (Risk) หรือความไม่แน่นอนสำหรับการลงทุน และยังทำให้เราทราบถึงการสร้างธุรกิจของเราจะต้องมีการจัดสรรเงินทุนและสรรพกำลังอย่างไรบ้าง จึงจะเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
 • ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  ในส่วนนี้ จะแสดงถึงการกำหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  โดยการประเมินความเสี่ยงของการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ยอดขาย จำนวนสาขา เป็นต้น
การเขียนแผนธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ
การเขียนแผนธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ

2. ความเป็นมาของธุรกิจ เป็นการอธิบายหรือพรรณนาถึงคุณลักษณะของธุรกิจ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต ในส่วนนี้ควรประกอบด้วย ข้อมูลความเป็นมาของธุรกิจ  ข้อมูลด้านผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน  ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของสินค้าและบริการ  รวมทั้งที่อยู่และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

 • คุณลักษณะของธุรกิจ สินค้า และ บริการ
 • แนวทางสำหรับการพัฒนาธุรกิจ
 • ข้อมุลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและที่อยู่
รับเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
  Business Background

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส (Brand Analysis) เป็นส่วนที่เป็นการนำเสนอแผนธุรกิจโดยรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสินค้าและบริการของธุรกิจ  เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนความไม่นอนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้เราสามารถพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนปัจจัยหรือตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปจะวิเคราะห์ในรูปแบบของ SWOT Analysis

 • จุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจ
 • พิจารณาโอกาสของธุรกิจ ทั้งโอกาสที่มีอยู่แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโอกาสใหม่ๆของธุรกิจ
 • การเตรียมแผนสำหรับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  รับเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
    Brand Analysis

4. แผนการตลาด (Market Plan) แผนการตลาดจะแสดงถึงกลยุทธ์หลักหรือกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำตลาดของธุรกิจ  รวมไปถึง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P/7P Marketing Mix Factors) และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งควรแสดงถึงความเป็นไปได้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อทำให้นักลงทุนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจและอยากร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้น

 • การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4P/7P)
 • การกำหนดและเลือกกลยุทธ์สำหรับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เช่น Digital Marketing เป็นต้น

  การเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ
  Market Plan

5. แผนการดำเนินงาน (Operation Plan) เป็นการแสดงถึงข้อมูลในการดำเนินงานหรือการสร้างธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจจะต้องกำหนดโครงสร้าง หรือรูปแบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับทำและตรวจสอบบัญชี จะต้องมีการแสดงถึงโปรแกรมทางการบัญชี ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือธุรกิจซื้อมาขายไป จะมีการแสดงถึงขั้นตอนการนำเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการจำหน่ายสินค้าออกไป เป็นต้น โดยในขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน จะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • แผนการผลิต
 • แผนควบคุมคุณภาพ
 • แผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • แผนการควบคุมและจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
 • แผนการจัดส่ง
 • แผนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • แผนการบริหารช่วยเหลือลูกค้า

  การเขียนแผนธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ
  Operation Plan

6. แผนด้านการเงิน (Financial Plan)  เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เนื่องจากแผนการเงินเป็นส่วนที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร และยังมีส่วนสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและการแก้ไขความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  โดยหากองค์กรธุรกิจขาดการวางแผน หรือวางแผนทางการเงินได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่อเกิดความไม่แน่นอน โดยเฉพาะทางด้านยอดขาย  และต้นทุนการผลิต จะทำให้ธุรกิจประสบกับปัญหาการขาดทุนจนถึงขั้นปิดกิจการได้  ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญของแผนทางด้านการเงินเป็นอย่างมทาก ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญดังนี้

 • แผนการลงทุน
 • แผนการประมาณรายได้ ยอดขาย กำไร
 • สถานะทางการเงินของบริษัท ทั้งกำไรขาดทุน กระแสเงินสดเข้าและออก เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และการพยากรณ์ยอดขาย
 • ระยะเวลาคืนทุน และ จุดคุ้มทุน

  การเขียนแผนธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ
  Financial Plan

7. แผนรับมือภาวะฉุกเฉิน  นอกเหนือจากการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจโดยตรงแล้ว  ในขั้นตอนนี้การกำหนดแผนรับมือในภาวะฉุกเฉินนี้ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในกรณีที่เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ  เช่น ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ภาวะโรคระบาด (เช่น โควิด-19) รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย หรือน้ำท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งการกำหนดแผนรับมือสภาวะฉุกเฉิน จะทำให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินการหรืออยู่รอดได้ภายใต้ภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

อ้างอิง:

 1. เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ
 2. ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

TAG : รับเขียนแผนธุรกิจ การเขียนแผนการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ รับทำวิจัยธุรกิจ

รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด
รับเขียนแผนธุรกิจ รับทำแผนธุรกิจ รับทำแผนการตลาด