การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS สำหรับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือในการวิจัยคือการรวบรวมข้อมูลด้วย “แบบสอบถาม” หรือ Questionnaire และ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) หรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย และข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสำหรับ การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS จะเป็นขั้นตอนที่พบได้เกือบทั้งหมดของการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไป

ขั้นตอนการเริ่มใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม SPSS จะทำการเพิ่มรายการการท างานของ SPSS เข้าไปในเมนู Programs ของ Windows ดังนั้น ในการเรียกใช้งานโปรแกรม SPSS ผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำางาน โปรแกรม SPSS จะแสดง Dialog การทำงานให้ผู้ใช้เลือกการใช้งาน SPSS   โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามลำดับคือ

1. สร้างแฟ้มข้อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์ หรือเปิดจากแฟ้มข้อมูลที่ได้สร้างไว้แล้ว รวมถึงการจัดการข้อมูลให้พร้อมทําการวิเคราะห์
2. ทำการเลือกสถิติวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้
3. เลือกตัวแปรทีต้องการนํามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

แบบสอบถามทีใช้ในการวิจัย

สำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ โดยทั่วไปจะมีการสร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ตอนที 1 สอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มักเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที2 สอบถามเกียวกับลักษณะโดยทัวไปของเรืองทีกําลังทําวิจัย มักเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที 3 สอบถามเกียวกับความพึงพอใจ หรือทัศนคติในประเด็นต่างๆ ของเรืองทีทําวิจัย ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)
ตอนที 4 สอบถามข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงและพัฒนาในเรืองทีกําลังทําวิจัย ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายเปิด (Open End)

การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรม SPSS เป็นตัวช่วยที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สำหรับนักวิจัยทั้งมือใหม่และนักวิจัยที่ทำวิจัยมานาน เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
  2. โปรแกรม SPSS Version 22
  3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  4. การสร้างแบบสอบถาม

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss