การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นอกจากจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจแล้ว  ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้ นักลงทุน และสถาบันการเงิน รวมไปถึงประชาชนที่สนใจลงทุนในกิจการนั้นๆด้วย  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในด้านต่างๆของกิจการ

ประเภทของ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสามารถแบบออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

 1. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)
 2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)

 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)

เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุนของกิจการ โดยวิเคราะห์จากรายได้ที่กิจการสามารถสร้างได้จากการนำสินทรัพย์และเงินทุนนั้นไปใช้ประโยชน์  โดยมีอัตราส่วนสำคัญดังนี้

 • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
 • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Net Fixed Asset Turnover)
 • อัตราหมุนเวียนของส่วนของทุน (Equity Turnover)

 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)

เป็นการวิเคราะห์กำไรจากยอดขาย และจากสินทรัพย์และเงินทุนที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีอัตราส่วนสำคัญคือ

 • อัตรากำไรขึ้นต้น (Gross Profit Margin)
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin)
 • อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
 • อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนรวม (Return on Total Invested Capital – ROIC)
 • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Owner’s Equity – ROE)

อัตราส่วนเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงความสามารถให้การทำกำไร และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ เราจะแบ่งเป็น 2 บทความเช่นเดิม เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งประเภท และทำความเข้าใจ โดยบทความแรกจะเป็น อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) และบทความต่อไปคือ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

 1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Analysis performance Integrity and Transparency Assessment : ITA of Kasetsart University
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) รอบ 5 เดือนหลัง
 3. ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดนครปฐม
 5. การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากมุมมองแนวคิด องค์การแห่งการเรียนรู้ และ นวัตกรรมองค์การ
 6. ผลกระทบของการควบคุมภายในต่อการประเมินองค์กรแบบ Balance Scorecard ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
  THE INTERNAL CONTROL AFFECTS THE EVALUATION OF THE BALANCE SCORECARD ORGANIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZE BUSINESSES IN THAILAND
 7. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
 8. การวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Variables) ที่ส่งผลต่อ ผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในหมวดธุรกิจโรงแรมและที่พัก
 9. ผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 10. การศึกษาผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาด MAI

การวิเคราะห์การดำเนินงาน จะสามารถขจัดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานภายในองค์กรธุรกิจ และองค์กรแห่งรัฐทุกประเภท  ด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์หน้าที่ในการทำงาน และทุกแง่มุมของการดำเนินงานในองค์กร   การวิเคราะห์ด้านการดำเนินงาน จะช่วยลดช่องว่างที่มีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน และปรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายและ/หรือแผนกให้เป็นปกติ

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการจัดวางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กร เป็นผลต่อเนื่องโดยตรงมาจากการรวมกันของการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และในขั้นตอนสุดท้ายนี้มีความสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นๆ

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. รับทำวิจัย
 4. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์
 5. วิจัยmba
 6. รายชื่อวิจัยป.เอก

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

http://www.selfinvest.co